Menovanie Ing. Jána Bervidu odborovým radcom Ministerstva verejných prác

Gonzo - 23.5.2013
 

článok bol publikovaný v Letectve č.2, ročník 1937 / 1938, Bratislava
 
Ing. Jan Bervida (4.září 1893, Radkov - 26.ledna 1962, New York) byl letecký odborník působící v předsednictvech mezinárodních organizací FAI, ICAN a ICAO. Významně se zasloužil o vybudování československého civilního letectví v letech 1927–1939 a poté 1945 - 1948
 
--
 
V minulých dňoch dostalo sa významného povýšenia známemu agilnému pracovníkovi a ochrancovi nášho športového letectva Ing. Jánovi Bervidovi, ktorý bol menovaný odborovým radcom ministerstva verejných prác. Už v apríli t.r. bol ustanovený prednostom oddelenia 13-C na Ministerstve Verejných Prác, do ktorého kompetencie spadá okrem iných záležitostí - športové letectvo
 
Ako činný člen predsedníctva Aeroklubu RČS a ako člen správneho výboru, športového výboru, propagačného výboru a predseda technického výboru, i ako člen predsedníctva afilácie, zasahuje hlboko do organizačnej činnosti nášho športového letectva, na ktorého znovuvybudovaní bere nemalý podiel. Ing. J.Bervida je jedným z prvých, ktorí spoločne s p. majorom Ambrušom začali uskutočňovať v roku 1933 založenie Národnej leteckej zbierky v Aeroklube RČS, ktorá bola pôvodne určená pre podporu našej účasti na Challenge - neskoršie však prešla ako trvalá inštitúcia na podporu nášho športového letectva. Práve tak ako v Aeroklube RČS, je činným i v Masarykovej leteckej lige, kde ako člen predsedníctva a člen ústredného plachtárskeho výboru účinne zasiahol do budovania nášho plachtového letectva, ktoré v poslednom čase dosiahlo tiež mohutného rozmachu
 
V tomto odvetví letectva zostáva jeho snahou priviesť naše plachtenie na tak vysokú úroveň, aby podobne ako v cudzine, slúžilo čo najviac propagácii nášho letectva medzi najširšími vrstvami ľudovými a hlavne, aby slúžilo čo najúčinnejšie brannej leteckej prevýchove, našej mládeži. Vo svojom širokom pôsobení, nezabudol pán odborný radca Ing. Bervida ani na naše modelárstvo, do ktorého organizačného budovania tiež účinne zasiahol a za zásluhy modelárom preukázané, bol zvolený za čestného predsedu LMK v Prahe VIII
 
Ako delegát zastupuje odborný radca Ing. Bervida naše národné letectvo na FAI, kde je veľmi dobre známy ako nadšený obhájca a propagátor nášho letectva na medzinárodnom fóru. Vo svojej úradnej činnosti u nás, snaží sa o dosiahnutie úplného osamostatnenia domácej výroby v konštrukcii lietadiel i leteckých motorov a má tiež veľký podiel na rozšírení a uplatnení letectva so slabými motormi u nás. Jednou z najcennejších vlastností, ktorá charakterizuje jeho priamy vzťah k nášmu letectvu je usilovná snaha, s ktorou sa zasadzuje a nabáda k účasti našich športových letcov na medzinárodných leteckých závodoch, ako i na všetkých leteckých akciách domácich i zahraničných, ktoré by mali význam pre ďalší rozvoj a propagáciu nášho národného letectva u nás i v cudzine
 
Sme presvedčení, a s nami i celá naša letecká obec - zvlášť ale naši športoví letci, že v novom pôsobišti naskytuje sa odbornému radcovi Ing. Bervidovi ešte vhodnejšia príležitosť k dokonalejšiemu uplatneniu všetkých jeho skúseností, ktorých použije v najširších medziach pre ďalší vzrast a rozvoj nášho športového letectva
 
 


comments powered by Disqus