Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informácie za účelom spracovania osobných údajov na webstránke gonzoaviation.com

Vážený klient, dovoľujem si Vás požiadať o udelenie súhlasu zo spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation)

Prečítajte si prosím podrobnejšie nasledujúci text a potvrďte súhlas pri vypĺňaní formuláru na webe gonzoaviation.com. Ako dotknutá osoba súhlasím, aby prevádzkovateľ webstránky gonzoaviation.com (Ing. Ivan SABO / Prostredná 52, 900 21 Sv. Jur / sabo.ivan1@gmail.com) zpracoval moje osobné údaje v rozsahu :

Meno a priezvisko, adresa, e-mail, IP adresa zariadenia z ktorého pristupujete na web gonzoaviation.com

Účelom zberu týchto osobných údajov je tvorba podania a jeho odoslanie

Na webstránke gonzoaviation.com sa nevyužívajú osobné údaje na štatistické účely o registrovaných dotknutých osobách. Pre potreby plnenia účelu zhromažďujeme tieto osobné údaje (povinne):

  • meno a priezvisko
  • adresa (nepovinne)
  • e-mail
  • IP adresa zariadenia, z ktorého pristupuje na web gonzoaviation.com 

Tieto osobné údaje získavame priamo od každého používateľa webstránky gonzoaviation.com na základe vyjadreného súhlasu

Webstránka gonzoaviation.com nie je určená pre deti mladšie ako 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. V prípade zistenia takejto skutočnosti, budú tieto osobné údaje vymazané z našich databáz. V prípade, ak rodič alebo zákonný zástupca bude mať podozrenie, že jeho dieťa nám poskytlo osobné údaje, môžete nás kontaktovať na sabo.ivan1@gmail.com

Webstránka gonzoaviation.com je podporovaná externou spoločnosťou (Lomtec.com, a.s. / Líščie údolie 5 / 841 04 Bratislava), pričom táto spoločnosť má v prípade udalosti (poruchy) na IS prístup ku všetkým dátam (teda aj Vašim osobným údajom) spravovaných na webstránke gonzoaviation.com  Vaše osobné údaje (nie)sú prenášané do iných informačných systémoch a sú evidované iba na webstránke gonzoaviation.com

Doba uchovania Vašich osobných údajov je iba po dobu nevyhnutnú pre vybavenia podania, pričom vytvorené záznamy podania sú uchovávané v zmysle platného zákona o archívoch a registratúrach

Ako dotknutá osoba máte právo :

  • Požadovať prístup k Vašim osobným údajom
  • V prípade chyby vo vašich osobných údajoch, žiadať o ich úpravu,
  • Požadovať výmaz Vašich osobných údajov, alebo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Namietať zo spracúvaním osobných údajov
  • Požadovať prenosnosť osobných údajov - osobné údaje Vám budú poskytnuté v čitateľnom a bežne dostupnom formáte
  • Podať, v prípade porušenia práv dotknutej osoby, návrh na začatie konania dozornému orgánu

Vaše požiadavky zasielajte na mailovú adresu sabo.ivan1@gmail.com

Upozornenie, v prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné využívať formuláre webstránky gonzoaviation.com a odoslanie žiadosti prostredníctvom formulárov

V rámci týchto pravidiel máte právo na úplné vymazanie Vašich osobných údajov z webstránky gonzoaviation.com. Túto možnosť máte odoslaním požiadavky na výmaz na mailovú adresu sabo.ivan1@gmail.com. Vymazanie osobných údajov je už nevratné

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne týchto pravidiel a ich použitie, kontaktujte nás pls. na mailovej adrese sabo.ivan1@gmail.com