Změny v právu EU - důsledky pro regulaci ultralehkých letadel v ČR

Gonzo - 17.4.2018
 

V návaznosti na informace o důsledcích nového připravovaného Základního nařízení, které byly publikovány v Pilotu č.1/2018 a diskusích na semináři o certifikačních postupech LAA a OPT-OUT jsem požádal Mgr. Tomáše Pustinu z Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy (MD OCL) o jeho stanovisko k celé problematice. Jsem rád, že mi vyhověl a zde si jej v nezměněné podobě můžete přečíst.

Změny v právu EU - důsledky pro regulaci „ultralehkých letadel“ v ČR

Mgr. Tomáš Pustina

Odbor civilního letectví, Ministerstvo dopravy

Po více než dvouletém projednávání v orgánech EU se schyluje ke konečnému schválení a nabytí účinnosti nařízení EU, které nahradí dosavadní nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (...)(aktuální předpoklad cca srpen roku 2018). Jedná se o tzv. "základní nařízení" pro oblast civilního letectví, které obsahuje mj. základní principy pro osvědčování letecké techniky a personálu a stanoví kompetence agentury EASA. Vedle řady koncepčních změn nové základní nařízení EU obsahuje i poněkud odlišné vymezení letadel, na které se jeho působnost nevztahuje. 

V nařízení (ES) č. 216/2008 šlo o letadla uvedená v příloze II, v novém základním nařízení v Příloze I.

Čl. 2 odst. 3 písm. d) nového základního nařízení obsahuje skrze odkaz na Přílohu I vymezení hranice působnosti, které se oproti tomu stávajícímu liší v některých dílčích věcech (opuštění pojmu "nesložitých" historických letadel, vztažení nařízení na všechna bezpilotní letadla, navýšení hmotnostní hranice u kluzáků, výslovná zmínka draků a balonů apod.). Hranice pro takto "automaticky" vyjmutá "ultralehká letadla" (v ČR "SLZ") zůstává v tomto ustanovení obdobná jako dosud (viz ale níže). Nařízení též obsahuje výslovné ustanovení o možnosti příslušné organizace (výrobce letadla) v rámci osvědčování dobrovolně vstoupit se svým letadlem pod působnost nařízení a EASA.

Velkou novinkou je pak čl. 2 odst. 7a nového základního nařízení, který zavádí možnost, aby členský stát provedl tzv. opt-out mj. pro letouny v kategorii do maximální vzletové hmotnosti do 600 kg (650 kg při provozu na vodě) a pádové rychlosti 45 uzlů. Jinými slovy stát může rozhodnout o tom, že na jeho území se hmotnostní hranice pro "ultralehká" letadla vyjmutá z působnosti nařízení zvyšuje ze standardní hranice (450/475 kg) až na 600 kg a ty se budou osvědčovat a provozovat dle jeho vnitrostátních předpisů. Tento krok nelze učinit u letadel, která byla již v minulosti osvědčena dle nařízení (ES) č. 216/2008.

České Ministerstvo dopravy, jako jeden z aktivních iniciátorů zavedení této možnosti v nařízení EU, hodlá za ČR této možnosti "opt-outu" využít. Současně předpokládá, že dojde k novelizaci vyhlášky č. 108/1997 Sb. a rozšíření pověření pro LAA ČR (na její žádost) tak, aby se (i) hmotnostní hranice daných kategorií sportovních létajících zařízení odpovídajícím způsobem zvedla až na 600/650 kg (případně při zavedení dodatečných vnitrostátních limitů), a (ii) působnost LAA ČR vykonávat v přenesené působnosti státní správu se též rozšířila na tuto hranici. Opět bude přitom existovat možnost dobrovolného vstupu výrobce letadla pod působnost základního nařízení a EASA.

Paralelně bude konečně existovat dle zákona i možnost postupu, kdy výrobce letadla dobrovolně zvolí možnost získat osvědčení letové způsobilosti letounů do zmíněné hmotnostní hranice 600 (650) kg podle českého zákona o civilním letectví a leteckých předpisů "L", a to pod ÚCL (namísto pod LAA ČR a jejích předpisů UL). Zda může být i takové řešení pro české výrobce atraktivní, či nikoli, je jinou otázkou.

-----

Myslím, že toto vysvětlení značně omezuje možnost různých spekulací a fám, které se kolem OPT-OUT šíří. Poslední odstavec obsahuje trochu překvapivou informaci o možnosti certifikovat 600 kg letoun pod ÚCL - čas ukáže co nám to přinese. Situace se poměrně dynamicky vyvíjí a není jednoduché předvídat jak celá záležitost skončí.

Pro tento okamžik je ale jasné, že SLZ do 600 kg bude spravovat LAA ČR pokud splní podmínky, což uděláme. Stavební předpis bude UL-2 adaptovaný na podmínky OPT-OUT. Letouny do 600 kg pokud o to budou výrobci stát mohou být certifikovány pod ÚCL. Pokud bude Základní nařízení schváleno Evropským parlamentem do června 2018 tak by v ČR mohla nová pravidla platit od 1.1.2019.

O vývoji v této oblasti Vás budeme samozřejmě nadále informovat, očekávám, že na AERO Friedrichshafenu k tomu proběhne patřičná diskuse.

Jan Fridrich

LAA ČR

photo / dynamic-ok.cz
photo / dynamic-ok.cz
WT-9 Dynamic OK Edition / D-MYHM


comments powered by Disqus