VZNESENÉ PRIPOMIENKY - Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Gonzo - 4.3.2019
 

dovolím si citovať niektoré pripomienky verejnosti, pretože prípadné dopady by sa najviac týkali jej  :

 • Krásny nástroj ako s pomocou developerov zničiť športové letiská !
 • § 33 zákona - Letecká športová plocha  - Návrhom zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa menia časti zákona 143/1998 Z.z. z 2. apríla 1998 o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré však nemajú žiadny súvis s návrhom zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve. Ide najmä o novo špecifikované Leteckých športových plôch a zásadnú zmenu v systéme ich územnej ochrany. Ide o "prílepok" k zákonu, ktorý nemá žiadny súvis s návrhom zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve. 
 • §2, odst. (1) a odst. (2) - Návrh zákona rieši len poskytovanie príspevkov pre Letisko Bratislava. Z pohľadu prevádzkovateľa malého verejného letiska mi chýba reakcia a zapracovanie Nariadenia komisie EÚ 2017/1084 zo 14. júna 2017, ktoré umožňuje poskytovanie príspevku na prevádzku a investície aj pre malé letiská s počtom pasažierov do 200.000 ročne, ktoré nie sú konkurenciou pre veľké letiska.
 • Leteckému zákonu 143.1998 § 33 Letecká športová plocha - Súčasťou návrhu zákona o odplatách a poskytovaní verejných financií v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je aj novela leteckého zákona 143/1998, kde dopĺňa § 33 s názvom Letecká športová plocha. V novele Leteckého zákona však nie sú definované ostatné druhy letísk. Nie je z tejto novely jasné a zrejmé, či definícia Leteckej športovej plochy je náhradou aj letísk športových, letísk pre LPP, ostatných plôch ako letisko. Vzniká tým pádom zákonná nejasnosť, či je to náhrada alebo úplne nový termín, ktorý bude braný ako nový štatút prípadnej novej Leteckej športovej plochy. V prípade nového štatútu novovzniknutej takejto Leteckej športovej plochy, je toto namieste a ako sa píše v odstavci (5) Podrobnosti určí právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. V prípade ak štatút "Letecká športová plocha" má byť náhradou doterajších Letísk zriadených podľa vtedy platných predpisov "L14 S" a L14 Z", bude to zasahovanie do práv vlastníkov stavieb letísk a štát nie je oprávnený spätne toto uplatňovať. Navrhuje sa: Vypustiť z návrhu zákona o odplatách a o poskytovaní verejných financií v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, novelizáciu Leteckého zákona č. 143/1998, v navrhovaných paragrafoch 33 a iných, kde sa navrhuje a pomenúva štatút "Letecká športová plocha". Odôvodnenie: "Letecká športová plocha" je nová definícia, ktorej účel nie je dostatočne známy a jasný. Keďže v návrhu novely Leteckého zákona 143/1998, nevie navrhovateľ definovať či sa zavádza nový štatút, alebo je to náhrada existujúcich letísk, vzniká právna neistota, ktorá môže spôsobiť prieťahy pri schvaľovaní novely zákona o odplatách a o poskytovaní verejných financií v civilnom letectve, čím môže byť následok neschválenie uvedeného návrhu zákona. Vzhľadom na potrebu riešiť zákonné odplaty a možnosť financovania v civilnom letectve, je novela Leteckého zákona 143/1998, v segmente Leteckých športových plôch neopodstatnené. Zásadným spôsobom uvedené návrhy zmien zasahujú do práv fyzických a právnických osôb a nie je možné ich uplatniť spätne. Návrh: Systém riešenia Leteckých športových plôch, Letísk podľa vtedy platných predpisov "L14 S" a "L14 Z" riešiť samostatným predpisom Dopravného úradu, bez zmien neopodstatnených zmien Leteckého zákona 143/1998.
 • Letecký zákon - Je na počudovanie, že návrhy súvisiace s "leteckým zákonom" a "odplatami" sa riešia opäť prílepkami ,bez akejkoľvek diskusie s tými subjektami, ktorých sa návrhy bezprostredne dotýkajú. Slovenské aerokluby (33) združené v Slovenskom národnom aeroklube Gen.M.R.Štefánika, ktorý má postavenie národného športového zväzu nik v týchto záležitostiach neoslovil. Aerokluby sú nepretržite už niekoľko desiatok rokov prevádzkovateľmi športových letísk, v zastúpení štátu a na vlastné náklady sa starajú o prevádzkyschopnosť týchto letísk. Navrhovatelia si neuvedomujú, že aj športové letiská sú dôležitou súčasťou dopravnej siete štátu a plnia nezastupiteľné úlohy aj v prípade brannej pohotovosti. Celé znenie návrhov považujeme za veľmi zlé smerovanie, ktoré môže nakoniec viesť k úplnej likvidácii športového lietania a parašutizmu budovaného od roku 1927. Sme zásadne proti takýmto návrhom, ktoré nás odsunú z dlho budovaných pozícií medzi letecky vyspelými štátmi. Ján Mikuš - prezident SNA. 
 • Návrhu Zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Ako je vôbec možné, že návrh zákona bol pripravovaný v podstate v „utajenom režime“ bez zainteresovania odbornej verejnosti? Uvedený prístup veľmi výrazne pripomína návrat do čias normalizácie, resp. do päťdesiatych rokov minulého storočia. Okrem toho, že je v rozpore s „dobrými mravmi a bežnou praxou“ z minulého obdobia prípravy legislatívnych návrhov ešte bývalého federálneho Ministerstva dopravy, je najmä proti zdravému rozumu a praxi väčšiny členských štátov EU. Navyše veľmi výrazne pripomína nechvalne známy „nástenkový tender“ , keď na pripomienkovanie zákona je len päť dní, aj to počas obdobia jarných prázdnin! Ministerstvo dopravy a výstavby kašle na verejnosť, aj keď podľa právnych predpisov urobilo „všetko čo malo“ – lebo v Správe o účasti verejnosti na tvorbe predpisov uvádza: „Verejnosť bola o príprave návrhu zákona o odplatách a o poskytovaní verejných financií v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov informovaná prostredníctvom predbežnej informácie k návrhu zákona zverejnenej v informačnom systéme verejnej správy Slov-Lex (PI/2018/251) od 9. novembra 2018 do 22. novembra 2018. Návrh zákona bol zaslaný formou cielenej konzultácie na pripomienkovanie Únii dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Integrovanému odborovému zväzu a Asociácii priemyselných zväzov. Zároveň bol návrh zákona poslaný na konzultáciu aj Dopravnému úradu.“ Veľmi alibistický prístup, ktorý jasne poukazuje na nevedomosť, alebo skôr nezáujem. Ministerstvo neberie vôbec do úvahy takzvané malé letectvo – nielen Slovenský národný aeroklub (SNA), ale aj Slovenskú ligu aviatikov (SLA) a Slovenskú federáciu ultraľahkého lietania (SFUL). Nie sú pre Ministra partnermi, napriek tomu, že vďaka nim je obloha nad Slovenskom (zatiaľ) pomerne plná (malých) lietadiel. Asi veľmi malých na to, aby sa nimi a ľuďmi na ich palubách Ministerstvo zaoberalo. Neboli oslovené kompetentné orgány ktorých sa uvedené podstatné zmeny týkajú. Nejde len o SNA, SFUL, SLA, ale aj letecké kluby (občianske združenia), ktoré sú vlastníkmi letísk, alebo prevádzkujú niektoré letiská. Títo ľudia a združenia investovali nemalé prostriedky do výstavby a prevádzky doterajších letísk tak, ako ich poznáme. Tiež do lietadiel, ktorými na letiskách vzlietajú a pristávajú. Teraz im chce Ministerstvo nekompetentnou zmenou zákona o letectve popri Zákone o poplatkoch v civilnom letectve zmeniť doteraz platné podmienky jednostranným rozhodnutím? Ide neraz o plochy v súkromnom vlastníctve, kde ani Ministerstvo nemôže zákonom obmedziť právo občanov nezmyselným nariadením. Legislatíva EU už dávnejšie taxatívne vymedzuje schválené plochy na vzlet a pristátie lietadiel, dokonca tiež súkromné plochy, plochy pre paragliding, heliporty a podobné aktivity. U nás ich neupravuje nič. V Českej republike je všetko stanovené v predpisoch L 14 S, L 14 Z. Od rozdelenia Česko-Slovenska však neexistuje slovenský predpis L-14 OP, či L-14S, ani predpis o „leteckých športových plochách“. Touto chystanou zmenou ide o zásadné a vážne ohrozenie letísk aeroklubov a leteckých klubov. Poslanci NR SR do legislatívy SR toto neimplementovali, pretože im nikto kompetentný takýto návrh nepredložil napriek tomu, že DÚ sa z dôvodu inej odbornej legislatívy stále riadi týmito predpismi. Spomenuté navrhované, ale aj ďalšie nevymenované zmeny a reštrikčné opatrenia smerujú k poškodeniu športových aktivít a postupnej likvidácii športových letísk, ako aj práv a slobôd občanov SR a sú jasným dôkazom výrazného nepochopenia problematiky, zákonov a usmernení v priestore EU, ktorej je Slovensko súčasťou. Vzhľadom na uvedené dôvody, žiadam zastaviť ďalšie legislatívne konanie v uvedenom návrhu Zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vrátenie na pripomienkovanie skutočne kompetentným organizáciám, ale aj dotknutej verejnosti – pilotov, vlastníkov, prevádzkovateľov letísk určených hlavne pre rekreačné lietanie, šport a výchovu mladej generácie.
 • Predmet úpravy a znení - Podľa §33 ods. 1 novely zákona definíciou leteckej športovej plochy sa zrušili možnosti na zriadenie plôch pre vzlety a pristávanie lietadiel v súkromnom vlastníctve, využívané len jedným vlastníkom, ktoré postupy sú bežné v EÚ. Zrušila sa možnosť rekreačného lietania z plôch, ktoré nechcú byť len letiskami a nevykonávajú športovú činnosť. §32 ods. 10 teraz platného zákona jednoznačne stanovil, čo sú to iné plochy ako letiská. Nevydanie vykonávacieho predpisu, ako to predpokladal zákon, vytvorilo legislatívnu medzeru zavinenú zodpovedným orgánom a táto novela budí dojem alibizmu. Podľa § 33 novely zákona je Dopravný úrad schvaľovacím orgánom, teda plní funkciu špeciálneho stavebného úradu a preto je nepochopiteľné, že v inej úprave túto povinnosť presúva na obce, teda absolútne na nekvalifikované osoby. V § 28 ods. 2 uvedená vsuvka "Dopravný úrad je dotknutým orgánom" je kontra produktívna. Celé znenie § 33 je v rozpore so stavebným zákonom, duplicitne uvádza povinnosti, ktoré sú dané inými predpismi, napr. L 2, L 11, L 4444. Podľa môjho názoru je celý § 33 nepodarok. Problémy riešené v tomto ustanovení postačovalo vyriešiť podľa § 32 ods. 10 jestvujúceho zákona. Poveriť inú organizáciu kontrolou leteckých športových plôch, ktoré schválil Dopravný úrad je nezmysel - §33 ods. 3. §51 ods. 1 písmeno d, priestupku sa dopustí ten, kto bez povolenia zruší letisko. Neviem kto môže okrem zriaďovateľa zrušiť letisko, teda toto ustanovenie je nezrozumiteľné. K dôvodovej správe: "Po vydaní rozhodnutia o využívaní územia alebo kolaudačného rozhodnutia, môže vlastník takejto leteckej športovej plochy, požiadať na Dopravnom úrade o vydanie podmienok na používanie leteckej športovej plochy." Nerozumiem tomu, že niekto vynaloží značné finančné prostriedky na zriadenie leteckej športovej plochy a po vydaní kolaudačného rozhodnutia môže požiadať o vydanie podmienok. A čo ak mu ich nevydajú??? Kto zaplatí náklady??? Zákon dáva do rúk úradníka možnosť korupcie! Je nepochopiteľné, že za vydanie povolenia na prevádzkovanie letiska s neprístrojovou dráhou bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia, čo možno hodnotiť ako ekvivalent leteckej športovej plochy ale s určite vyšším využitím má prevádzkovateľ zaplatiť 80 ,- €, ovšem prevádzkovateľ leteckej športovej plochy má zaplatiť 2500 ,-€ . Navrhovateľ zákona úspešne navrhuje likvidovať malé rekreačné letectvo. Pre nedostatok času je tento výpočet nedostatkov veľmi úzky ale celé znenie novely je neprofesionálne a podľa všetkého bez znalosti veci.  

Tiež ma napadá niekoľko otázok :

 • kto je autorom toho návrhu Zákona ?
 • koho záujmy tým reprezentuje ?
 • ako je možné, že návrh Zákona nebol prerokovaný so subjektami, ktorých sa najviac týka ? tj. Aeroklubov, Slovenského národného aeroklubu, Slovenskej federácie ultraľahkého lietania, Slovenskej ligy aviatikov, prevádzkovateľov súkromných letísk, atď. jedným slovom aktívnych pilotov 
 • prečo sa tak závažné zmeny riešia formou prílepku a ešte v tak krátkej dobe počas jarných prázdnin ?
 • nejde tu v tomto prípade o  neprípustný a protiústavný zásah do majetkových práv vlastníkov ?
 • nie je táto situácia len dôsledkom toho, že na Ministerstve dopravy sedia nekompetentní ľudia, ktorí v živote neboli na letisku, nedržali v ruke knipel a nemajú žiadny vzťah k lietaniu ?

Skúste si sami pre seba zodpovedať tieto otázky

Nie je dostatočným varovaním osud letiska vo Vajnoroch počas vlády SDKÚ ?, či mafiánske praktiky okolo letiska Kráľová pri Senci ?, keď najprv na výstrahu zhorela Cessna na ploche, a potom niekto letisko jednoducho rozoral ? (a skutok sa nestal)

Nemôžem sa ubrániť dojmu, ale celý tento "legislatívny návrh" mi pripomína povestný Nástenkový tender, umiestnený na nástenke za zamknutými dverami. Všetci vieme ako skončil

Tu je ešte jedna minuločná chuťovečka / nezmysel - Sociálna poisťovňa vymáha od plachtárskeho inštruktora doplatenie odvodov

súvisiace články : Pripomienky k Zákonu o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení  niektorých zákonovcomments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Rytieri nebies

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie výstavy RYTIERI NEBIES/ ČESKOSLOVENSKÍ LETCI V RAF, ktoré sa uskutoční dňa 20. júla 2020 (pondelok) o 16:00 hod. a prístupná bude verejnosti až do 27.9.2020. ROYAL AIR FORCE (RAF) - Britské kráľovské letectvo,...

Gonzo - 01.07.2020
Autori
 

 

 

Saga V12 / photo J.Fridrich
Foto dňa
Saga V12 / photo J.Fridrich