Vývoj výkonných vetroňov budúcnosti / 1948

Gonzo - 11.10.2017
 

zdroj - Letecké noviny Bratislava / 1948

V časopise Interavia sa zaoberá Ing. Landolf z Luzernu otázkou vývoja konštrukcie bezmotorových lietadiel v budúcnosti. .. Najpozoruhodnejší príspevok však zverejnil Ing. Hütter v poslednom čísle časopisu Interavia (ročník 1948), ktorý možno nazvať schémou pre konštruktérov výkonných vetroňov budúcnosti. Prinášame výňatky z jeho úvah, ktoré sme rozšírili o poznatky našich plachtárov a sme presvedčení, že otvárame tak nové smery, ktorými sa bude vývoj uberať už v najbližších rokoch

Keď pozorujeme želania našich plachtárov, môžeme konštatovať, že požiadavka čo najmenšej klesavosti je čím ďalej, tým viac zatláčaná do úzadia. Vzhľadom na obmedzený slnečný svit stáva sa problém preletov na veľké vzdialenosti citeľne závislý iba na doprednej (cestovnej) rýchlosti, a to i za cenu zväčšeného klesania pri potlačení. Toto klesanie však nadobúda značných hodnôt už pri miernom zvýšení rýchlostí a preto treba hladať cestu, ako odstrániť túto neželanú vlastnosť "starých" výkonných vetroňov. Jediné riešenie tohto požiadavku poskytuje zväčšenie kĺzavého pomeru pri vyšších rýchlostiach, tj. posunutie poláry v diagrame rýchlosti čo najďalej od počiatku, vo forme doprednej rýchlosti

Posudok o letových skúškach vetroňa Z-25 Šohaj

Vetroň SP-I Muška

Niekoľko predikcií / tvrdení vybraných z textu v skrátenej forme (celý článok nájdete vo fotoprílohe) :

  • Na zvýšenie výkonností bude treba v prvom rade znížiť odpory. Škodlivý odpor vetroňa je závislý na priereze trupu, ako aj na veľkosti trecej plochy a jej hladkosti. Minimálny prierez trupu bude možné docieliť vhodnou úpravou trupu, tak ako to znázorňuje obr. 2. Znázornené riešenie vyžaduje umiestnenie lakťov do krídelných nástavcov a vhodné umiestnenie vretena riadiacej páky mimo os trupu
  • Pri voľbe profilu očakáva sa odklon od bežných profilov k profilom laminárnym, ktoré pri veľkých rýchlostiach umožňujú docieliť veľmi dobré letové výkony. Keďže laminárne profily sú vyhovujúce iba pre malý rozsah koeficientov vztlaku, bude potrebné použiť vhodne vyriešené vztlakové klapky po celom rozpätí a vhodne upraviť krídelká
  • Laminárne krídla vylučujú možnosť použitia brzdiacich klapiek normálneho prevedenia. Otázka by sa mohla vyriešiť tak, že klapky by sa montovali do trupu / pozn. Gonzo : uvedené riešenie umiestnenia brzdiacich klapiek si vyskúšal Erno Rubik pri konštrukcii svojho vetroňa R-23 Gébics
  • Sníženie škodlivých odporov bude možné docieliť použitím chvostových plôch tvaru "V" miesto obvyklého prevedenia do tvaru kríža. "V plochy " majú mnoho predností, zmenšujú odpor o cca 10 %, snižujú ich interakčné vplyvy, sú váhovo ľahšie a lacnejšie, sú vyššie nad zemou, a uľahčujú vstavanie brzdiaceho zariadenia v trupe 

Ani jedno slovo v článku nepadlo o vývoji nových konštrukčných materiálov

vývoj výkonných vetroňov budúcnosti / 1948 polára


comments powered by Disqus