Voľné pracovné miesto - Pilot (VÚ Kuchyňa)

Gonzo - 2.5.2016
 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Kadet roty základného vojenského výcviku.

Vo výberovom konaní občan predloží:
a) vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou sú osobné údaje uvedené v § 16 ods. 8 písm. a) a b),
b) životopis,
c) občiansky preukaz,
d) doklady o dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo oprávnenia alebo ich osvedčené kópie,
e) potvrdenie o povinnej vojenskej službe, ak ju absolvoval,
f) čestné vyhlásenie, že 
1. sa považuje za spoľahlivého podľa § 16 ods. 1 písm. g),
2. ovláda štátny jazyk,
3. má štátne občianstvo podľa § 16 ods. 1 písm. d),
4. nevykonáva činnosti, ktorých vykonávanie je v štátnej službe obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a 13 alebo, že ku dňu prijatia do štátnej služby vykonávanie činností podľa § 12 skončí a vykonávanie činností podľa § 13 skončí, preruší alebo pozastaví,
5. voči nemu nie je vedené trestné stíhanie,
6. súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
7. bol oboznámený s podmienkami výkonu štátnej služby,
g) osvedčenú kópiu rodného listu.

Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 12. mája 2016. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.

Bratislavský kraj: Regrutačná skupina v Bratislave, Špitálska 22, 832 47, Bratislava 
Trnavský kraj: Regrutačná skupina v Trnave, J. Bottu 4, 917 01 Trnava 
Nitriansky kraj: Regrutačná skupina v Nitre, Novozámocká 1, 949 01 Nitra 
Trenčiansky kraj: Regrutačná skupina v Trenčíne, Posádkový klub, Hviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín 
Žilinský kraj: Regrutačná skupina v Žiline, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina 
Banskobystrický kraj: Regrutačná skupina v Banskej Bystrici, ČSA 7, 974 02 Banská Bystrica
Korešpondenčná adresa: PPS 700, ČSA 1182, 962 31 Sliač
Prešovský kraj: Regrutačná skupina v Prešove, Mukačevská 22, 080 01 Prešov 
Košický kraj: Regrutačná skupina v Košiciach, Komenského 39/A, 040 01 Košice 

Termín výberového konania: 
O termíne výberového konania budú záujemcovia informovaní prostredníctvom pozvánky, ktorá im bude zaslaná Personálnym úradom OS SR.

Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci uvedených regrutačných skupín. Dôležité informácie týkajúce sa výberového konania a kontakty na regrutačné skupiny sú uverejnené na webových stránkach www.personal.mil.sk, www.vojak.mil.sk.

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa

Ponúkané výhody

Stabilizačný príspevok - Bratislava 294,50 €, ostatné mestá 245,50 €

Pracovné podmienky

Pracovný čas: od 6:30 do 15:30
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

Zručnosti, schopnosti

Ďalšie požiadavky:

- študijný odbor doprava

Do štátnej služby možno prijať občana, ak:
a) písomne požiadal o prijatie do štátnej služby,
b) ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku,
c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d) má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo, ktorý je
1. členským štátom Európskej únie alebo
2. členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika,
e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f) je bezúhonný,
g) je spoľahlivý,
h) ovláda štátny jazyk,
i) dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený; to neplatí, ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium, na ktoré bol prijatý,
j) ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,
k) je zdravotne spôsobilý, 
nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
i) má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo aj štátne občianstvo štátu, ktorý je
1. štátom Európskej únie alebo
2. členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej je Slovenská republika členom,
h) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
i) nadobudol vzdelanie potrebné na prijatie do štátnej služby,
j) ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,
k) je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,
l) ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a ku dňu prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činností, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 13,
m) nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,
n) súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
o) úspešne absolvoval výberové konanie.

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Právna forma: Rozpočtová organizácia
IČO: 30845572
Internetová adresa: www.vojak.mil.sk
Telefón: 0960317755

Charakteristika:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Adresa:

Kutuzovova 8
83247 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko

prebrané z webu :  istp.skcomments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Civilné letisko Piešťany - kniha Mariána Koricinu

Autorom knihy je dlhoročný zamestnanec piešťanského letiska pán Marián Koricina, ktorý tu odpracoval 25 rokov. Letisko mu za ten čas prirástlo k srdcu natoľko, že po odchode do dôchodku sa rozhodol spísať jeho bohatú históriu. Pri písaní knihy...

Gonzo - 23.10.2021
Autori
 

 

 

C-130 Hercules / Flanči photo
Foto dňa
C-130 Hercules / Flanči photo