Vládny návrh zákona o SLeSe / 1940

Gonzo - 17.11.2012
 

lietadlá SleSu Praga E-39 / OK-SLK v pozadí, Grunau Baby GB-IIb / OK-300 letisko Vajnory / 1940 - z archívu Mikiho Fodora

 

Správa ústavno - právneho, branného a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o Slovenskom leteckom sbore 

 

Spravodajcom za výbor ústavno-právny je pán poslanec Dr. František Orlický,  za výbor branný pán poslanec Rudolf Schwarz a za výbor rozpočtový pán poslanec Ján Hollý
Udeľujem slovo spravodajcovi za výbor ústavno-právny pánu poslancovi, Dr. Orlickému
Zpravodajca Dr. Orlický :
S osamostatnením sa slovenského národa stala sa dôležitou aj záležitosť vybudovania slovenského letectva a zvlášť výchova slovenského leteckého dorastu, lebo treba, aby bol náš štát aj na tomto poli nezávislý. Hoci začiatky letectva spadajú vlastne do prvého desaťročia tohto storočia, urobilo ono od tej doby veľký pokrok.
Začiatky lietania pozostávajú z väčšej čiastky z odvážnych, ba často životu nebezpečných pokusov obetavých pracovníkov letectva, ktorí nemali na tieto pokusy ani spôsobilé stroje. Predsa pokrok, ktorý potom urobilo letectvo, je v našej čerstvej pamäti. Bolo to zvlášť vo svetovej vojne, kde na konci sa začalo ukazovať letectvo ako moderná zbraň veľkého útočného účinku. Vývoj letectva i po svetovej vojne pokračoval, kedy sa začala venovať letectvu ešte väčšia pozornosť. Začalo sa ho používať pri doprave pošty, ale aj osôb zvlášť na veľkú vzdialenosť, kde začína robiť vážnu konkurenciu iným dopravným prostriedkom
Grunau Baby GB-IIb / OK-300 SleSu na letisku Vajnory - zdroj modelforum.cz
Dobré lietadlá, dobre vybudované letištia, dobrá meteorologická služba a iné zariadenia prispeli k tomu, že sa vybudovali letecké linky medzi susednými štátmi a medzi rôznymi svetadielmi. Dobre vycvičení piloti majú na tomto pokroku tiež značný podiel. Táto veľká možnosť používania letectva ako dopravného prostriedku, ale aj ako veľmi dôležitej zbrane, núti štátnu správu postarať sa aj o výchovu zdatného leteckého dorastu. Preto zriaďuje pripravovaný zákon Slovenský letecký zbor, poslaním ktorého je sústrediť všetkých dobrovoľne sa prihlásivších príslušníkov Hlinkovej gardy, Freiwillige Schutzstaffel, Hlinkovej mládeže a Deutsche Jugend, ktorí sú spôsobilí pre leteckú výchovu a výcvik.
Úlohou Slovenského leteckého zboru je vykonávať predvojenskú a povojenskú leteckú výchovu, letecký výcvik a pestovať športové lietanie.
Na čele Slovenského leteckého zboru je zborový veliteľ, ktorý podlieha prostredníctvom šéfa vzdušného úradu a veliteľa vzdušných zbraní ministrovi národnej obrany. V predvojenskej a povojenskej leteckej výchove podlieha šéfovi vzdušného úradu a veliteľovi vzdušných zbraní.
fotografie z pilotnej školy športových letcov na letisku Bratislava - Vajnory / Slovenské krídla
Slovenský letecký zbor zriadi sa na plnenie dôležitých záujmov, preto je potrebné, aby bolo riadne postarané o úhradu jeho potrieb. Je zrejmé, že dotácia Slovenského leteckého zboru zo štátneho rozpočtu nebude vedieť zaokryť všetky potreby zboru, ktorý bude odkázaný na dary, príspevky a iné venovania. S ohľadom na tento spôsob krytia jeho potrieb javilo sa potrebným doplniť osnovu vládneho návrhu ďalším ustanovením, pojatým pod § 7, podľa ktorého dary, príspevky a venovania na prípad smrti pre Slovenský letecký zbor sú oslobodené od všetkých poplatkov a dávok
Pojalo sa toto ustanovenie do osnov v tom pevnom presvedčení, že slovenská verejnosť plne pochopí vážnu úlohu Slovenského leteckého zboru a štedré bude naň pamätať V nedostatku ustanovenia, ktoré je obsiahnuté v § 7, tieto dary, príspevky a venovania nemali by žiadúceho účinku, lebo poplatky, dávky a dane z takýchto darov, príspevkov a venovaní mali by za následok odčerpanie značnej čiastky darovanej hodnoty v prospech finančnej správy.
Ústavno-právny výbor, ktorý rokoval o vládnom návrhu zákona 3. decembra 1940, navrhuje, aby slávny Snem osnovu schválil. (Potlesk. )
Predseda Dr. Sokol :
Udeľujem slovo spravodajcovi za výbor branný pánu poslancovi Schwarzovi.
Zpravodajca Schwarz :
Slávny Snem !
Ak sa hovorí o letectve, málo z nás priamo do vecí nezainteresovaných - pochopí v celom rozsahu jeho obrovský význam. A niet sa tomu čo čudovať, veď ide o čosi nové, čo nám, ktorí sme vyrástli vo svete viac-menej konzervatívnom, bolo vecou neznámou a cudzou.
Celkom inak sa to má u našej mládeže, ktorá už na každom kroku prejavuje svoju ohnivú lásku k tým podivným drakom a nevykoreniteľnú túžbu po výšavách Mládež naša túži po krídlach a domáha sa ich pod silným dojmom skvelých, až zázračných výkonov nemeckého letectva, ktoré každý nezaujatý právom obdivuje. No netreba zabudnúť, že k týmto obdivuhodným výkonom prispieva v nemalej miere duša mŕtveho stroja, pilot, ktorý ho ovláda a ktorý mu rozkazuje.                      
Ľahko pochopí každý človek, že táto tak veľavýznamná a zodpovedná služba vyžaduje dokonalého muža. A čo robí vlastne letca opravdivým, nefalšovaným mužom? Odpoveď je ľahká. Je to pravý letecký duch, o ktorom sa tak veľa hovorí, o ktorom tak často čítame v dennej a periodickej tlači a ktorého sa dnes už pomáhajú takmer všetky národy sveta.
A chceme ho mať i my, Slováci. Chceme ho mať, lebo on je azda najvernejším predstaviteľom ducha národného socializmu, pomocou ktorého chceme uviesť prakticky do života našu národnosocialistickú platformu, na základe ktorej sa mienime trvale spravovať.
Veľkolepý význam jeho sa nám javí práve v dnešnom čase u národa nemeckého, veľkého nielen čo do počtu duší, ale najmä pokiaľ ide o veľkosť hrdinskosti jeho synov, na ktorých Veľkonemecká ríša vždy bude pyšná. Je isté, že stupeň, na ktorý sa veľké Nemecko špeciálne v letectve dopracovalo, letectvo slovenské čo do sily nemôže dosiahnuť. Pravého leteckého ducha však, ktorý je u každého Nemcaletca i neletca samozrejmosťou, môže mať pri kuse dobrej vôle každý uvedomelý Slovák. A v tomto duchu sa musíme prevychovať, lebo len pravý letec je disciplinovaný, len pravý letec vie poslúchať, len pravý letec je vedomý svojich povinností, ktoré vždy a za každých okolností vykonáva čo najlepšie a najsvedomitejšie. A len pravý letec sa neľaká nijakej práce, žiadnych obetí a námahy. Skrátka: pravý letec je vzorom pravého občana v štáte.
Slovenský národnosocialistický štát chce mať - pokiaľ možno - všetkých občanov s podobnými vlastnosťami. Spomenuté vlastnosti, čiže ducha leteckého, musí mať nielen každý Slovák-letec, ale aj každý Slovák-neletec. Lebo len taký Slovák bude vedieť užívať ovocie svojej budovateľskej práce práve tak, ako i trpieť a prinášať najväčšie obete za vlasť. Slovom len v tomto duchu vychovaný Slovák bude mať porozumenie aj pre najväčšie ťažkosti a trápenie, pri ktorých iní, bez leteckého ducha, biedne zlyhávajú a prosia radšej otrocký o milosť, nežli by vytrvali v boji, ktorý je jedinou a pevnou zárukou ich národnej slobody.
Duch letecký má teda obrovský význam pre celý národ a štát. Prevýchovu celého národa v duchu leteckom nemôže vykonať samotná naša armáda a preto musia ju prevziať složky civilné, ktorých úlohou je pripraviť už od mladosti slovenských junákov, aby - až dorastú - boli súci vstúpiť do slovenskej armády ako letci, leteckí odborníci a pracovníci.
Tejto pred a povojenskej výchove najlepšie vyhovie Slovenský letecký sbor,
ktorý navrhuje zriadiť vládny návrh zákona číslo 267.
Slávny Snem !
Nehovorím len preto, aby som hovoril, ale aby som poukázal na dôležitosť tohto vládneho návrhu zákona, ktorý vo svojej dôvodovej zpráve jasne dokazuje potrebu zriadenia Slovenského leteckého sboru.
Je každému jasné, že tajomstvom každého úspechu je - okrem stopercentného výkonu každého jednotlivca - aj dokonalá organizácia. Slovenský letecký sbor bude práve takouto cieľavedomou vrcholnou organizáciou, ktorá, veríme, stvorí časom divy. Veď žijeme v dobe pokroku, v dobe techniky, keď je aj nemožné možným. Musíme pochopiť, že načim kráčať podľa taktu ako nám súčasná doba hrá do pochodu, lebo inak by sme mohli byť stratení. Dnes víťazí len ten, kto je v pomere k svojej veľkosti dokonale silný, kto je dosť vojenský a nebojácny, kto je usilovný a pracovitý a predovšetkým, kto má smysel pre svornosť a zvláštny smysel pre zodpovednosť v boji. A to v prvom rade v bojí so samým sebou a so všetkým tým, čo by kazilo jeho mravnosť a ohrozovalo jeho odhodlanosť, statočnosť, poctivosť a svedomitosť.
Praga E-39 / OK-SLK  a Grunau Baby GB-IIb / OK-300 SleSu, letisko Vajnory
Som presvedčený, že Slovenský letecký sbor bude vychovávať ľudí so spomenutými vlastnosťami, teda ľudí s oceľovým charakterom, z ktorých bude mať štát i národ len radosť.
Slávny Snem !
Branný výbor na spoločnom zasadnutí s úslavno-právnym a rozpočtovým výborom za spoluúčasti zástupcov Ministerstva národnej obrany rokoval o vládnom návrhu, vyslovil súhlas s jeho obsahom a konštatoval, že tu predložená vládna osnova zákona zabezpečuje možnosť zriadenia tejto pred a povojenskej výchovy a preto odporúčam v mene branného výboru, aby ju slávny Snem prijal v tom znení, ako bola predložená. (Potlesk. ) Predseda Dr. Sokol:
Udeľujem slovo zpravodajcovi za výbor rozpočtový pánu poslancovi Hollému,
Zpravodajca Hollý :
Slávny Snem !
Rozpočtový výbor v posledných časoch odporúčal Snemu prijať už niekoľko návrhov zákona, ktoré pri uvedení do života znamenaly nové výdavky zo štátnej po-
kladnice a pri ktorých nevidel ešte jasne odkiaľ a ako sa nájde pre ne úhrada.
Nemalo by to byť.
Veď našou úlohou a našou povinnosťou je: dbať o to, aby už i tak preťažené občianstvo nezaťažovali sme ešte novými bremenami. No neslobodno nám zabúdať ani na to, že sme povinní dať nášmu mladému štátu všetko, čo tvorí bezpečné predpoklady a možnosti jeho riadneho budovania a zaistenia.
Toto sme mali teda hlavne pred očami pri všetkých týchto návrhoch a toto stanovisko sme uplatnili i pri predloženie osnove.
Letectvo, ktoré dnes hýbe svetom a dalo by sa povedať - určuje za istých okolností osudy národov, je u nás v úplných organizačných počiatkoch. A preto i pri rokovaní o predloženom návrhu zákoná prvá a zásadná otázka je, či potrebujeme dobre vybudované letectvo a v súvislosti s týmto či potrebujeme Slovenský letecký zbor s úlohami, ktoré mu osnova určuje, mohla byť bez uvažovania len jednoznačná, a to kladná odpoveď. Z kladnej a dôraznej odpovedi na túto zásadnú otázku vyplýva i kladné stanovisko rozpočtového výboru k predloženej osnove.
Činnosť Slovenského leteckého zboru, určená v predloženom návrhu zákona, je len všeobecne povedaná. Aby účel bol každému jasnejší, rozvediem túto činnosť aspoň do hrubých obrysov. Môžem tak urobiť na základe dôvodovej správy rozpočtu, ktorý si k predloženej osnove zostavil Slovenský letecký zbor a ktorý v dôvodovej správe vládneho návrhu zákona objavuje sa len úhrnnou približnou sumou Sk 6,000.000. Podľa tejto dôvodovej správy v rámci predvojenskej výchovy chce Slovenský letecky zbor vycvičiť skoro 3 000 svojich členov z formácií uvedených v návrhu zákona jednak v modelovaní, jednak v bezmotorovom lietaní a napokon i v motorovom lietaní. Chce propagovať a cvičiť športové lietanie. Chce vydávať časopis, usporiadať prednášky, chce stavať ubytovacie a stravné budovy pre svojich žiakov členov, chce stavať hangáre, dielne atď. Číselne v korunách náklad na túto Činnosť nejdem uvádzať, lem poznamenávam, že vyše troch štvrtín tohto nákladu majú tvoriť vecné výdavky, z toho z jednej štvrtiny vecné výdavky jednorazové
zdroj - modelforum.cz
Z programu, ktorý som uviedol, vidíme, že Slovenský letecký zbor má slúžiť v prvom rade výchove Leteckého dorastu, z ktorého potom armáda bude mať pripravených pilotov takého ducha, akých terajšia a budúca doba vyžaduje, pilotov technicky ozaj vyspelých, pilotov odolného, nepoddajného a nebojácneho ducha.
Takýchto pilotov armáda nestačila by vychovať za dva roky prezenčnej služby. Potrebná je na to systematická a dlhá výchova od malička a od piky, od modelovania, cez plachtárenie až k motorovému lietaniu.
Takáto výchova nie je ináč možná len, keď sa začne s ňou od detských rokov, to jest už od rokov, kedy ešte na malých občanov armáda nemá nijaký nárok. Toto bude a má byť úlohou slovenského leteckého zboru. No letecký zbor nebude mať len túto predvojenskú výchovnú úlohu, bude mať na starosti udržať po vycvičení letcov leteckého ducha i po skončení prezenčnej služby, prípadne v letectve ďalej ich cvičiť a vzdelávať.
A keď sa takto pozeráme na úlohu Slovenského leteckého zboru, rozpočtový výbor k osnove nemohol zaujať iné ako kladné stanovisko. Najmä nie potom, keď Slovenský letecký zbor i po rozpočtovej stránke opiera sa z dvoch tretín svojho rozpočtu o vlastné sily, o vlastné prostriedky, o pochopenie národa tak, ako sa i v práci spolieha z 90 % na dobrovoľných spolupracovníkov. Vládny návrh zákona zaťaží štátny rozpočet v roku 1940 novou položkou vo výške dvoch miliónov korún, ktorá položka sa uhradí v rámci rozpočtu Ministerstva národnej obrany.
So zreteľom na uvedené dôvody rozpočtový výbor v záujme obrany štátu predložený vládny návrh prijal a odporúča ho slávnemu Snemu na prijatie v tom znení, ako je predložený v správe výborovej. (Potlesk. )
Predseda Dr. Sokol (cengá) :
K slovu sa nikto neprihlásil, preto rozprava nebude.
Nasleduje hlasovanie.
Zisťujem, že Snem je schopný sa uznášať.
Osnova má 8 paragrafov, nadpis a úvodnú formulu.
Pozmeňovacích návrhov niet, dám preto hlasovať o celej osnove naraz podľa správ výborových.
Sú proti tomu námietky?
(Námietky neboli. )
Námietky nie sú.
Kto súhlasí s osnovou, to jest s jej 8 paragrafmi, nadpisom a úvodnou formulou podľa správ výborových, nech zdvihne ruku.
(Deje sa. )
Zisťujem, že Snem pri prvom hlasovaní prijal osnovu zákona podľa správ výborových
Predsedníctvo Snemu sa uznieslo podľa § 53, ods. 1 rokovacieho poriadku, aby sa o tejto osnove hlasovalo druhý raz tiež na tomto zasadnutí.
Ad 1. Druhé hlasovanie o osnove zákona o Slovenskom leteckom zbore.
Zpravodajcovia sú páni poslanci Dr. Orlický, Schwarz a Hollý.
Sú návrhy na opravy alebo zmeny textu?
Zpravodajca Dr. Orlický : Nie sú.
Zpravodajca Schwarz :  Nie sú.
Zpravodajca Hollý : Nie sú.
Predseda Dr. Sokol :
Zmeny nie sú.
Kto pri druhom hlasovaní súhlasí s osnovou zákona tak, ako ju Snem prijal pri hlasovaní prvom, nech zdvihne ruku,
(Deje sa. )
Zisťujem, že Snem prijal osnovu zákona aj pri druhom hlasovaní. Predseda Dr. Sokol (cengá): Týmto je vybavený prvý bod programu
 
 
Správa ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o Slovenskom leteckom sbore (tlač 267)
Snem Slovenskej republiky 1940
I. volebné obdobie. 4. zasadanie.
Ústavno-právny výbor prerokoval vládny návrh na spoločnom zasadnutí s výborom branným a rozpočtovým a so zreteľom na jeho význam pre naše letectvo si vládny návrh osvojil.
V jednotlivých ustanoveniach osnovy previedol výbor žiadúce štylárne ako aj legislatívne zmeny a za súhlasu Ministerstva financií doplnil osnovu novým paragrafom (§ 7), ktorým sa vyslovuje, že dary, príspevky a venovania na prípad smrti v prospech Slovenského leteckého sboru sú oslobodené od všetkých poplatkov a dávok.
Uvedené nové ustanovenie sa zakladá na snahe pomôcť všemožne Slovenskému leteckému sboru aj po stránke finančnej, aby tým úspešnejšie mohol splniť svoje zákonné poslanie.
Ústavno-právny výbor odporúča Snemu osnovu s prevedenými znenami na prijatie
V Bratislave 3. decembra 1940.
Dr. Karol Mederly v. r.,             Dr. František Orlický v. r.,
    predseda.                                     zpravodajca.
Zpráva branného výboru.
Branný výbor prerokoval vládny návrh na spoločnom zasadnutí s výborom ústavno-právnym a rozpočtovým.
"Len národom s vyspelým letectvom patrí budúcnosť!" je heslom dnešnej doby. Preto i my si musíme vybudovať silné národné letectvo. Aby sme to dosiahli, musí sa do budovateľskej práce aj na tomto poli zapojiť celý národ. Z toho dôvodu branný výbor pokladá za veľmi dôležité, aby sa pre celé územie Slovenskej republiky zriadil Slovenský letecký sbor. Úlohou jeho bude sústrediť tých príslušníkov HG, FS, HM a DJ, ktorí túžia po krídlach a prevychovať ich v duchu, ktorý im dodá odvahy a smelosti ovládnuť na ochranu našej vlasti a na slávu jej mena predsvetom široké končiny nášho vzdušného mora od Dunaja ponad Vysoké Tatry až po Vihorlat.
To, že vládny návrh organizovanie a propagovanie leteckej myšlienky sveruje sborovému veliteľovi Slovenského leteckého sboru, ktorý podlieha ministrovi národnej obrany, víta výbor ako opatrenie cieľuprimerané, lebo umožňuje zapojenie všetkých organizácií nevojenského letectva do obrany štátu.
Pokiaľ ide o zmeny a doplnky, súhlasí branný výbor so zprávou ústavnoprávneho výboru a odporúča Snemu vládny návrh zákona na prijatie.
V Bratislave 3. decembra 1940.
Vojtech Horák v. r.,                 Rudolf Schwarz v. r.,
    predseda.                                 zpravodajca.
Zpráva  rozpočtového výboru.
Rozpočtový výbor prerokoval osnovu zákona na spoločnom zasadnutí s výborom ústavno-právnym a branným.
Podľa dôvodovej zprávy zákon o Slovenskom leteckom sbore vyžaduje finančný náklad približne 6 miliónov Ks


Zákon o Slovenskom Leteckom Sbore
 
Snem Slovenskej republiky 1940
 
l. volebné obdobie. 4. zasadanie.
 
267.
 
Vládny návrh.
 
Zákon
 
zo dňa-----------------------1940
 
o Slovenskom leteckom sbore.
 
Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:
 
§ 1.
 
(1) Pre územie Slovenskej republiky sa zriaďuje Slovenský letecký sbor,
 
(2) Slovenský letecký sbor sústreďuje príslušníkov Hlinkovej gardy, Freiwilige Schutzstaffel, Hlinkovej mládeže a Deutsche Jugend (v daľšom texte HG, FS, HM a DJ), ktorí sa dobrovoľne prihlásia, a sú pre leteckú výchovu a výcvik spôsobilí.
 
(3) Slovenský letecký sbor prevádza predvojenskú a povojenskú leteckú výchovu, letecký výcvik a športové lietanie.
 
§ 2.
 
(1) Na čele Slovenského leteckého sboru je sborový veliteľ. Sborový veliteľ je predstaveným všetkým príslušníkom Slovenského leteckého sboru a v leteckých veciach aj leteckému oddeleniu HG, FS, HM a DJ; je tiež náčelníkom Slovenského aeroklubu.
 
(2) Príslušníci uvedení v § l, ods. 2 sú organizovaní v leteckých jednotkách vlastných organizácií.
 
§ 3.
Sborový veliteľ Slovenského leteckého sboru podlieha prostredníctvom šéfa vzdušného úradu a veliteľa vzdušných zbraní ministrovi národnej obrany. Pri prevádzaní úloh predvojenskej a povojenskej leteckej výchovy podlieha šéfovi vzdušného úradu a veliteľovi vzdušných zbraní. Jemu je tiež zodpovedný za riadne hospodárenie v rámci rozpočtu a za pridelený letecký materiál a pohonné hmoty.
§ 4.
Povinnosťou sborového veliteľa (§ 2, ods. 1) je najmä viesť letecký šport a podporovať ho v medzinárodných vzťahoch, propagovať letectvo a výchovu preň a viesť predvojenský a povojenský letecký a letecko-technický výcvik podľa smerníc šéfa vzdušného úradu a veliteľa vzdušných zbraní,
§ 5.
Letecký výcvik a šport má sa konať podľa výcvikových a policajno-leteckých predpisov.
§ 6.
Liečebná starostlivosť príslušníkov uvedených v § l, ods. 2 pre prípad úrazov vzniklých pri výkone leteckého výcviku sa upraví osobitnými predpismi.
§ 7.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister národnej obrany so zúčastnenými ministrami.
Dôvodová zpráva.
S osamostatnením sa slovenského národa tesne súvisí otázka vybudovania slovenského letectva a zvlášť slovenského leteckého dorastu, aby náš štát aj na tomto poli bol neodvislým. Preto pre celé územie Slovenskej republiky navrhuje Ministerstvo národnej obrany zriadiť Slovenský letecký sbor. Tento sbor sústreďuje príslušníkov HG, FS, HM a DJ, ktorí sa dobrovoľne hlásia k leteckej výchove a výcviku a sú na to spôsobilí.
Poslaním Slovenského leteckého sboru je sústrediť všetky organizácie nevojenského letectva, počítajúc v to i športové lietanie, aby svojich príslušníkov vychoval na bojovných slovenských národných socialistov s vysoko vyvinutým smyslom pre zodpovednosť, z ktorých bude utvorený veliteľský sbor.
Predstaveným Slovenského leteckého sboru je sborový veliteľ, ktorý priamo podlieha ministrovi národnej obrany. Povinnosťou sborového veliteľa je organizovať, propagovať leteckú myšlienku a výchovu, podporovať medzinárodný letecký šport a viesť predvojenský a povojenský letecký výcvik.
Osnova o Slovenskom leteckom sbore vyžaduje finančný náklad približne 6 miliónov Ks, ktorý náklad však postupným zdokonalením organizácie Slovenského leteckého sboru bude zredukovaný. Naproti tomu Slovenský letecký sbor, ako to
z osnovy vyplýva, získa od priaznivcov a podporovateľov vlastné finančné prostriedky, takže štátna pokladnica sa postupne odbremení.
Slovenský letecký sbor výdavky spojené s vykonaním úloh, ktoré sa naň kladú, uhradí zo svojich prostriedkov v čiastke 4 milióny Ks.
Po stránke formálnej je želaním vlády, aby osnova bola prikázaná výboru ústavno-právnemu, rozpočtovému a brannému.
Dr. Vojtech Tuka v. r.,
predseda vlády.
Alexander Mach v. r.,
minister vnútra.
Dr. Mikuláš Pružinský v. r.,
minister financií.
Ferdinand Čatloš v. r.,
minister národnej obrany.
 
 
 
Grunau Babiny GB-IIb / OK-312 / OK-300 / OK-307 - zdroj modelforum.cz
Grunau Baby GB-IIb / OK-300 letisko Vajnory Praga E-39 / OK-SLK letisko Vajnory Grunau Baby GB-IIb / OK-300 SleSu na letisku Vajnory Grunau Baby GB-IIb / OK-300


comments powered by Disqus