SNA predáva eFKo Z-526F / OM-CRO v 2. kole

Gonzo - 24.5.2018
 

SNA konštatuje, že v stanovenom termíne 1. kola odpredaja neobdržal žiadnu ponuku na kúpu majetku SNA, lietadla Zlín Z-526F / OM-CRO. Z tohto dôvodu v súlade so smernicami SNA vyhlasuje 2. kolo na predkladanie ponúk na kúpu predmetného lietadla.

Podmienky predaja pre 2. kolo:

Cena za odpredaj lietadla Zlín Z-526F / OM-CRO vyčíslená v peniazoch je minimálne  79.000 Eur (SNA nie je plátcom DPH)

Ponuky s nižšou cenou nebudú akceptované.

Ponuky môže zasielať každá fyzická, alebo právnická osoba.

Svoje cenové ponuky zasielajte výlučne poštou, v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom Z-526F na adresu sídla SNA, Pri Rajčianke 49, 010 01, Žilina v termíne do 10.06.2018 (rozhodujúci je dátum podania na pečiatke odosielajúcej pošty na obálke). Termín otvárania obálok s ponukami bude dňa 14.06.2018 o 10:00 hod. v sídle SNA za prítomnosti hlavného kontrolóra SNA a viceprezidenta SNA. Pri otváraní obálok je možná účasť zástupcu záujemcu, ktorý zaslal ponuku.

Víťaznou ponukou sa stáva ponuka s najvyššou cenou.

V prípade, že záujemca ponúkajúci najvyššiu cenu neuzavrie kúpnu zmluvu na predmet predaja do 10 dní odo dňa otvorenia obálok s ponukami, bude oslovený záujemca s najbližšou nižšou ponúknutou cenou, ktorá však nesmie byť nižšia ako minimálna ponuka 79.000,– Eur.

Základné údaje:

Výrobca: Moravan n.p. Otrokovice

Výrobné číslo: 1180

Rok výroby: 1972

Celkový nálet / nálet od GO:

Drak: 2362 / 378 hod.

Motor: 2317 / 316 GO v r. 2014

Vrtuľa: 1564 / 224 GO v r. 2015

Lietadlo sa predáva s platným ARC a platnou údržbou do mája 2019. Obhliadku lietadla je možné vykonať na letisku Očová po telefonickej dohode s pánom Huliakom tel.: 0905 902 920

Detailné informácie o technickom stave, vybavení a podobne na vyžiadanie u technického riaditeľa SNA Ing. Juraja Filusa. Vaše prípadné pripomienky a podnety k uvedenému predaju adresujte mailom na adresu: sna@sna.sk

Odpredaj majetku – 2. kolo je realizovaný v zmysle uznesenia konferencie SNA zo dňa 24.03.2018 a smernice č. A2–2/2017 pre správu hmotného majetku SNA.

---

SNA na svojom webe uvádza čerpanie štátnych finančných prostriedkov / dotácii v prebiehajúcom roku 2018

  • Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport  - 177.797 €
  • Poskytnutá dotácia a jej vyúčtovanie v roku 2018 - 31.294 €

Len letmo si skúšam spomenúť ďalšie akrobatické mašiny, ktoré predal SNA v nejakej rozumnej minulosti : Z-50M / OM-TRM lieta v Českej republike, Su-31M / OM-LMJ vraj nadšene lieta v Španielsku. Lenže tých aeroplánov bolo oveľa, oveľa viac

photo - Ďuro Uhliar
photo - Ďuro Uhliar


comments powered by Disqus