20 x Z-XII - krásny dar NS Fliegerkorpsu SleSu

Gonzo - 4.7.2012
 

Z-XII / OK-NAG - photo archív Marty Pavlíkovej

Upozornenie !  keby s tým niekto mal problém, práve si idete prečítať historický dokument, nič viac a nič menej

Krásny dar NS-nemeckého Fliegerkorpsu Slovenskému leteckému sboru

Sborový veliteľ Nacionálnesocialistického nemeckého leteckého sboru generál letectva Christiansen ako vedúci nemeckého leteckého športu, venoval Slovenskému leteckému sboru 20 motorových lietadiel. Tieto lietadlá majú Slovenskému leteckému sboru slúžiť k výcviku motorových pilotov. Ďalej majú tieto lietadlá dať slovenským športovým letcom možnosť pestovať športové lietanie. Nacionálnesocialistický letecký sbor poslal vyslal minulého roku do Bratislavy odborníkov, ktorí napomáhali slovenským leteckým pracovníkom pri budovaní Slovenského leteckého sboru

Zlíny Z-XII / OK-ZOC  a  OK-NAL - letisko Vajnory

Darovaním lietadiel Slovenskému leteckému sboru, v ktorom sú sdržení príslušníci HG,FS,HM a DJ verí sborový veliteľ nemeckého leteckého sboru v ďalekosiahly vývin leteckého športu v spriatelenom Slovenskom leteckom sbore. V týchto dňoch došlo pod vedením hlavného skupinového vodcu NSFK Sachsenberga 16 lietadiel na letište Vajnory 

Klemm KL35D / OK-YWX  Slovenského leteckého sboru na letisku Vajnory

súvisiace články :

Mapa letísk Slovenského leteckého sboru / 1942            

Vládny návrh zákona o Slovenskom leteckom sbore / 1944

fotografia č.I. - Inštalácia Slovenského Leteckého Sboru dňa 3.5.1940 pred Slovenským národným  divadlom v Bratislave. Pán Minister Národnej Obrany generál Ferdinand Čatloš prehliada nastúpené jednotky Slovenských Vzdušných Zbraní  

fotografia č.II.  - Pán Minister Národnej obrany generál Ferdinand Čatloš prehliada defilujúce jednotky Slovenských Vzdušných Zbraní pred Slovenským národným divadlom

fotografia č. III.  - Sborový veliteľ Slovenského Leteckého Sboru Imrich Kubiš prijíma blahoželanie šéfa nemeckej vojenskej misie na Slovensku gen. Otta pri príležitosti svojho ustanovenia 

Porady inšpektorov  Slovenského leteckého sboru na sborovom veliteľstve SLes v Bratislave

Sborový veliteľ Slovenského Leteckého Sboru Imrich Kubiš svolal inšpektorov SLeSu na poradu do Bratislavy, na ktorej referenti SleSu v dohode s týmito inšpektormi vypracovali ďalší program v budovaní slovenského národného letectva
 
Na hornom obrázku vidíme účastníkov porady v zasadacej sieni sborového veliteľstva SLeSu v Bratislave.Od ľava na pravo sediaci : Július Verčík st. , riaditeľ "Budúcnosti", inšpektor žilinskej  oblasti, Jozef Šimko, odb. učiteľ, inšpektor spišskonovoveskej oblasti, Jozef Murgaš, prokurista cukrovaru v Trnave, inšpektor trnavskej oblasti, pplk.gšt Emil Novotný, náčelník VÚ a VVZ, sborový veliteľ Slovenského leteckého sboru Imrich Kubiš, Ing.Ján Gonda, prednosta civil. oddelenia VÚ, Vojtech Ihriský, akademický sochár, člen sborovej rad SLeSU-u, major letectva Július Trnka, inšpektor trenčianskej oblasti, npor. delostrelectva v zálohe Ladislav Kindernay, profesor štátnej priemyselnej školy v Banskej Bystrici, inšpektor banskobystrickej oblasti a Peter Pálka, správca liehovaru v Prešove, inšpektor prešovskej oblasti
 
 
Beneš Mráz Be-56 Beta Major / OK-MAB photo - archív Pavla Polacha
 
Stojaci od ľava na pravo Štefan Pleško, technický referent SLeS-u, Emerich Fulop, šéf leteckej skupiny FS, nadpor.letectva Ladislav Pospíšil, motorový referent, Ján Riedl účtovník SleS-u, Juraj Ďuriš  šéf kancelárie " Slovenských krídiel ", Eduard Mojžita tajomník Slovenského Aeroklubu a admin. organizačný referent, Jozef Varinský, propagačný referent a redaktor, npor.letectva Štefan Hakoš, náčelník štábu SLeS-u, Ján Gallo, referent modelového lietania a Milka Fašungová, úradníčka SLeS-u
 
 
Z-XII / OK-NAB na letisku Vajnory, niekoľko lietadiel z daru NSFK
 
zdroj - archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 08240
 
Obrázky na ľavej strane dolu : účastníci porád v Ústredných dielňach na výrobu bezmotorových lietadiel, 
 
druhý obrázok - stavba krídla klzáka 
 
obrázok dolu   - účastníkom porád správca Ústredných dielní Rheinhold Schneider  ukazuje nový klzák
 
obrázok v prostriedku - nový klzák
 
horný obrázok na pravej strane - chirurgovia našich vzdušných tátošov - lietadiel šéfmechanik SleS-u Adolf Zelík (s holou hlavou) a mechanik Kratinoha pri prehliadke motora lietadla
 
obrázok dolu - sborový veliteľ Imrich Kubiš pristál so svojim lietadlom a šéfmechanik Adolf Zelík pomáha mu vystúpiť z lietadla  
 
 
 
archív Jozefa Tótha
 
 
šéfmechanik SleSu Adolf Zelík ošetruje motor Beta Minoru
 
zdroj - archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 04744
 
 
Po prehliadke Ústredných dielní navštívil minister národnej obrany vajnorské civilné letisko, kde si prezrel lietadlový parl SLeS. Prezrel si jednotlivé typy lietadiel a zotrval so športovými pilotmi v dlhšom srdečnom rozhovore. Šéfpilot Buchel predviedol potom ukážku akrobácie so športovým lietadlom typu Klemm 35
 
 
Jedným z darov nemeckého NSFK-Fliegerkorpsu Slovenskému leteckému sboru je aj motorové lietadlo typu Klemm-25 / D-EVXE, jednoplošník, ktorý používame ako vlečné lietadlo pri vlekoch vetroňov na lane. Stroj sa svojou konštrukciou a letovými vlastnosťami pre uvedený účel veľmi dobre hodí. Bude ho používať vleková škola vo Vajnoroch. Vleky vetroňov za motorovým lietadlom sa tešia veľkej pozornosti našej verejnosti. Lietanie bez motora je z väčšej čiastky odkázané na priaznivé poveternostné podmienky, ako sú : vhodná sila vetra, terén, termika, atď. Pomocou vleku ummožňuje sa aj v rovnom teréne štart a lietanie vetroňa. Slovenskí plachtári po absolvovaní kurzu v Nemecku sa vo vlekovej škole veľmi dobre uplatnia a akiste prekvapia čoskoro novými ukážkami svojho umenia 
 
 
Po predvedenej akrobácii šefpilota Slovenského leteckého sboru Jozefa Buchela minister mu na znak uznania a spokojnosti z pekne predvedených výkonov srdečne potriasa pravicou. Šéfpilot Jozef Buchel už mnohým slovenský pilotom pripol krídla, už vari niekoľko stovák ľudí naučil lietať ako učiteľ motorového lietania 
 
 
zdroj - archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 08963
 
photo - archív Marty Pavlíkovej
photo - archív Marty Pavlíkovej
Dar NS - nemeckého  Flieger korpsu Slovenskému národnému letectvu Dar NS - nemeckého  Flieger korpsu Slovenskému národnému letectvu Slovenský letecký sbor Slovenský letecký sbor
Zlíny Z-XII vo Vajnoroch Klemm KL35D / OK-YWX Slovenského leteckého sboru, letisko Vajnory prístrojová doska Z-XII návšteva ministra obrany Čatloša na vajnorskom letisku
Z-XII / OK-NAG  photo - archív Marty Pavlíkovej Z-XII na letisku Vajnory / photo - archív Marty Pavlíkovej Beneš Mráz Be-56 Beta Major / OK-MAB  photo - archív Pavla Polacha šefmechanik SleSu Adolf Zelík - zdroj MV SR, SNA, f. STK, foto č. 04744
Z-XII / OK-NAB zdroj - archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 08240 generál Anton Pulanich a generál Ferdinand Čatloš pri obhliadke darovaných Z-XII / zdroj - archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 08247 generál Anton Pulanich a generál Ferdinand Čatloš pri obhliadke darovaných Z-XII / zdroj - archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 08236 šéfpilot SLeSu Jozef Buchel a generál Ferdinand Čatloš / hív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 08234


comments powered by Disqus