Pripomienky k Zákonu o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Gonzo - 28.2.2019
 

Dovoľujem si Vás poprosiť o podporenie hromadnej pripomienky k návrhu Zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh zákona bol pripravovaný v „utajenom režime“ bez zainteresovania odbornej verejnosti. Uvedený prístup znamená návrat do päťdesiatych rokov a je nielen v rozpore s „dobrou praxou“ z minulého obdobia prípravy legislatívnych návrhov FMD, ale aj väčšiny členských štátov EU. Na pripomienkovanie zákona je len päť dní, termín uplynie zajtra.

Ako najväčší problém vidím, že v návrhu sa formou „prílepku“ menia časti zákona 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (Letecký zákon), ktoré však nemajú žiadny súvis s návrhom Zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve.

Ide najmä o novo - špecifikované Letecké športové plochy - t.j bývalé športové letiská. Problémom je najmä, že územnú ochranu u nich nebude zabezpečovať Dopravný úrad, ale :  „Bezpečnosť leteckej prevádzky na leteckej športovej ploche zabezpečujú ochranné pásma, ktoré vyhlasuje obec, v ktorej katastrálnom území sa letecká športová plocha nachádza“

Uvedené považujem v súčasnom stave legislatívy, keď nejestvuje predpis L-14 OP, ani predpis L-14S ani predpis o „leteckých športových plochách“ za priame a vážne ohrozenie aeroklubových letísk.

Pripomienky k novele zákona sa dajú urobiť dvoma spôsobmi:

Podporou Hromadnej pripomienky, ktorá už na portáli je tu:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/105/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-3241228,

respektíve tu : 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/105/hromadne-pripomienky/pridaj 

alebo pridaním Vašej pripomienky tu:  

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/105/pripomienky/pridaj 

Pred tým, než idete dávať pripomienku sa musíte zaregistrovať na portáli slov-lex tu:  

https://www.slov-lex.sk/registracia 

Môžete povedať svoj názor na túto novelu a tento proces aj tu:  

https://www.slov-lex.sk/diskusia-k-legislativnym-procesom/-/message_boards/category/585630 

resp. tu:

https://www.slov-lex.sk/diskusia-k-legislativnym-procesom p_p_id=19&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_19_mbCategoryId=585630&_19_redirect=https%3A%2F%2Fwww.slov-lex.sk%3A443%2Fdiskusia-k-legislativnym-procesom%2F-%2Fmessage_boards%2Fcategory%2F585630&_19_struts_action=%2Fmessage_boards%2Fedit_message 

Registrácia je bezplatná, len chráni systém pred anonymnými hlupákmi.

Prosím, zapojte sa do procesu pripomienkovania, podporte existujúce Hromadné pripomienky (je to jeden klik pod textom hromadnej pripomienky).

Zároveň vás prosím o preposlanie mailu vašim kolegom známym, potrebujeme získať 500 podporovateľov.

Ďakujem

Prof. Antonín Kazda

UNIVERSITY OF ŽILINA

Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

Air Transport Department 

Univerzitná 8215/1

01026 Žilina 

Slovakia

mobil: +421 903 170 974

e-mail: kazda@fpedas.uniza.sk

web: www.kld.uniza.sk

pozn. Gonzo :  ďalej prikladám kompletnú dôvodovú správu, dokument za dokumentom, sorry neviem to inak urobiť pre nedostatok času, ale je toho strašne veľa

čítajte ----  >>>  najdôležitejšie body dôvodovej správy sú uvedené v tomto výňatku, ktorý sa týka sa zriadenia „Leteckých športových plôch“

K bodom č. : 4. 5., 7. a 8., 13.,14., 16. až 18.

S cieľom umožniť vykonávanie vzletov a pristátí aj na existujúcich stavbách s kolaudačným rozhodnutím pre letisko v poľnohospodárstve, ktoré však nemajú platné prevádzkové povolenie a aj nespĺňajú platné právne predpisy, sa navrhuje nová právna úprava so zavedením tzv. leteckých športových plôch, ktorými bude možné existujúce stavby využívať najmä na športové lietanie, v prípade potreby bude možné ich využitie aj pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnícku službu, pátranie a záchranu alebo iných obdobných účelov, ktoré však nebudú určené na vykonávanie obchodnej leteckej dopravy. V anglickom jazyku sa navrhuje označenie „airplace“.

Ako je vyššie uvedené, zavádza sa nový inštitút letecká športová plocha, na ktorý sa právne transformujú nepoužiteľné letiská určené napríklad pre letecké práce v poľnohospodárstve alebo tzv. „zväzarmovské“ letiská, pre ktoré nie je možné získať prevádzkové povolenie v súlade s platnými právnymi predpismi. Taktiež dochádza k právnej transformácií iných plôch, ako je letisko, ktoré sa používajú na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení.

S ohľadom na záujem všeobecného letectva využívať tieto stavby na športové lietanie, navrhuje sa zmena účelu užívania na letecké športové plochy, z ktorých možno vykonať vzlet a pokračovať v lete len v rámci Schengenského priestoru.

S ohľadom na návrh novej právnej úpravy leteckých športových plôch je potrebné rozlišovať medzi plochami s trávnatým povrchom alebo spevneným povrchom. Veľa leteckých športových plôch môže mať trávnatý povrch bez akejkoľvek stavby alebo bude potrebné vykonať len drobné terénne úpravy. Z tohto dôvodu je potrebné príslušným spôsobom umiestniť takúto plochu a rozhodnúť o využití daného územia. Ako najlepší inštitút vo vzťahu k leteckým športovým plochám s trávnatým povrchom je rozhodnutie o využívaní územia. V prípade, ak bude mať letecká športová plocha spevnený povrch, postupuje sa ako v prípade akejkoľvek inej stavby od územného rozhodnutia až po kolaudačné rozhodnutie. V súlade s § 39b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ak sa má na pozemku, ktorého sa rozhodnutie o využívaní územia týka, uskutočniť aj stavba, rozhodnutie o využívaní územia sa zlúči s rozhodnutím o umiestnení stavby. Po vydaní rozhodnutia o využívaní územia alebo kolaudačného rozhodnutia, môže vlastník takejto leteckej športovej plochy, požiadať na Dopravnom úrade o vydanie podmienok na používanie leteckej športovej plochy.

Z pohľadu postavenia orgánov verejnej správy možno uviesť, že príslušný stavebný úrad má vo vzťahu k leteckým športovým plochám pôsobnosť zo stavebno-technického hľadiska, zatiaľ čo Dopravný úrad, ako orgán štátnej správy v civilnom letectve, má pôsobnosť vo vzťahu k leteckým športovým plochám z prevádzkového hľadiska a ako dotknutý orgán v územnom konaní či v prípade umiestňovania alebo povoľovania stavieb, zariadení nestavebnej povahy či činností v ochranných pásmach leteckých športových plôch.

Zároveň sa upravuje pôsobnosť Dopravného úradu na určovanie podmienok prevádzkovania takejto leteckej športovej plochy a vedenie evidencie vydaných rozhodnutí. Dopravný úrad v podmienkach určí napríklad okruh užívateľov, prevádzkovú dobu, požiadavky na bezpečnosť, povinnosť ohlasovať príslušné informácie, povinnosti držiteľa rozhodnutia o určení podmienok a pod. S ohľadom na možnosť ohrozenia osôb alebo poškodenia majetku, držiteľ rozhodnutia je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej športovej plochy a plniť ju a taktiež zodpovedá za bezpečnosť leteckej prevádzky na tejto leteckej športovej ploche. Pre každú leteckú športovú plochu budú vyhlásené ochranné pásma obdobným spôsobom ako pre letiská avšak len v nevyhnutnej miere, aby bol umožnený bezpečný vzlet a pristátie lietadiel. Vyhlasovanie ochranných pásem bude v pôsobnosti obce, v ktorej katastrálnom území sa letecká športová plocha nachádza. Obec pri vyhlasovaní ochranných pásem bude povinná rešpektovať minimálne požiadavky na ochranné pásma leteckých športových plôch, ktoré budú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.

Analýza Vplyvov Na Informat... by on Scribd

Analýza Vplyvov Na Podnikat... by on Scribd

Analýza Vplyvov Na Rozpočet... by on Scribd

Analýza Vplyvov Na Životné ... by on Scribd

Doložka vplyvov by on Scribd

Doložka zlučiteľnosti by on Scribd

dôvodová-správa_MPK by on Scribd

návrh-zákona_MPK by on Scribd

Obal Materiálu Do MPK by on Scribd

obal_MPK by on Scribd

Predkladacia správa by on Scribd

príloha-č.-1---návrh---opat... by on Scribd

 

príloha-č.-2---návrh---tézy... by on Scribd

príloha-č.-3---návrh---tézy... by on Scribd

príloha-č.-4---návrh---tézy... by on Scribd

Správa o Účasti Verejnosti by on Scribd

tabuľka-zhody_MPK by on Scribd

Vlastny Material by on Scribd

Vyhlásenie o Bezrozpornosti... by on Scribd

Zákon - Návrh Uznesenia Vlády by on Scribd

LZTR


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Rytieri nebies

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie výstavy RYTIERI NEBIES/ ČESKOSLOVENSKÍ LETCI V RAF, ktoré sa uskutoční dňa 20. júla 2020 (pondelok) o 16:00 hod. a prístupná bude verejnosti až do 27.9.2020. ROYAL AIR FORCE (RAF) - Britské kráľovské letectvo,...

Gonzo - 01.07.2020
Autori
 

 

 

HC-102 / OK-RXA photo J.Domaňski
Foto dňa
HC-102 / OK-RXA photo J.Domaňski