plk.v.v. Ján Patrík zaslúžilý vojenský letec

Gonzo - 8.2.2020
 

 bol prepustený z čs. armády v časoch normalizácie, rehabilitovaný bol v 90 tych rokoch

Vážená súdružka Patríková,

Váš dopis, ktorý ste v súvislosti s manželovým prepustením zo služobného pomeru vojaka z povolania zaslala Prezidentovi republiky, bol postúpený k vybaveniu komisii Ministra národnej obrany, do ktorého pôsobnosti spadá riešenie týchto záležitostí podľa príslušných právnych zákonov

Komisia opätovne podrobne prešetrila a zodpovedne posúdila dôvody, ktoré viedli k prepusteniu Vášho manžela a nenašla žiadne závažné okolnosti, ktoré by odôvodnili zmenu rozhodnutia Ministra národnej obrany. Šetrenie potvrdilo správnosť a objektivitu nevyhovujúceho hodnotenia. Pri realizácii kádrového opatrenia sa postupovalo v súlade s platnými zákonmi a vojenskými predpismi

Prosíme, aby ste týmto listom pokladalI Váš dopis zaslaný Prezidentovi republiky za vybavený

Veliteľom 1. stíhacej letky som bol menovaný 9.7.1961. Letka bola v štádiu preškolovania na typ MiG-19F. Tento mal u pilotov značný rešpekt a vykazoval u čsl. letectva značnú nehodovosť, lietadlá už boli našej výroby.Ešte v roku 1961 bola letka schopná bojového nasadenia !

Piloti získavali istotu a tak v roku 1963 som navrhol zostaviť akrobatickú skupinu BOX s jednoduchou zostavou akrobatických prvkov. Veliteľ letectva po čase môj návrh schválil a povolil začiatok nácviku, čím začala hotová kalvária u pluku a u 1 SLD. Bolo všeobecne známe na letišti, že Patrík organizuje zabíjačky. Pri prvých nácvikoch s výnimkou veliteľa pluku pplk. Vtelenského všetci funkcionári opúšťali letište

Zostanem hrdý na pilotov, ktorí prípravou získali istotu a mohli sme pristupovať k náročnejším prvkom skupinovej akrobacie, ktorej vyvrcholením bolo vystúpenie na Leteckom dni k 20. výročiu SNP vo Zvolene pred Chruščovom. Boli sme vysoko hodnotení, ale neodmenení ! Skôr, ako to diktovala vtedajšia morálka obmedzovaní. Mal som spústu konfliktov s nadriadenými, i na stupni hlavného vedenia ... Rozšírená skupina pôsobila v roku 1965 na armádnom vystúpení Spartakiády. Zúčastňovali sme sa všetkých slávnostných prehliadok k výročiam oslobodenia ČSR, ako i pri príležitostiach štátnych sviatkov, a podobne. Hrdou skutočnosťou zostáva fakt, že nikdy pri tejto činnosti nedošlo ku kolízii v žiadnom skupinovom lete, ani počas nácvik nevznikol žiadny predpoklad k mimoriadnej udalosti

Preškolenie na MiG-21 prebehlo expresne, ale bez unáhlenia. Behom dvoch letových dní všetci piloti lietali samostatne. Vtedy ešte obdobne ako u MiG-19 neboli lietadlá s dvojím riadením. Behom troch - štyroch letových akcií bola letka bojaschopná na novom type. Pre zrovnanie - druhá a tretia letka prechádzali na MiG-21 až v desať násobnom časovom rozpätí. Preškolenie prebehlo bez mimoriadnych udalostí. I keď letka sa na tento typ preškolovala letka ako posledná, bolo nám zverené v roku 1968 pokračovať v skupinovej akrobacii na tomto type. Vďaka ďaleko kvalitnejším letovým vlastnostiam MiGu-21 sme nemali problémy ešte skvalitniť letovú zostavu a rozšíriť ju o náročnejšie prvky. V auguste 1968 som mohol zodpovedne hlásiť, že letka má splnený plán bojovej prípravy na 76 percent a akrobatická skupina je ukončení výcviku pripravená na vystúpenie na Leteckom dni plánovanom v Bratislave na 29. augusta 1968 .... V roku 1969 letecká príprava pokračovala úspešne. Na letecký deň v Bratislave v roku 1969 sme boli pripravení ! Bol zrušený - vtedajší politici masovej účasti ľudí a tým i politickým následkom. V roku 1969 sa letka zúčastnila spojeneckého cvičenia "Lechfeld" - bola to súťaž letectiev Varšavskej zmluvy - išlo o existenciu čsl. letectva - súťaž sme vyhrali za dosť dramatický okolností

Ešte v ten rok bola vykonaná ukážka akrobatickej skupiny pre predsedníctvo  ÚV KSČ, ako i ukážka pre veliteľa sovietskeho letectva, taktiež ukážka pre delegáciu sovietskych konštruktérov letectva, kde pri slávnostnom obede zaliatavací pilot prehlásil, že keby to na vlastné oči nevidel, tak že neuverí

Vznik akro boxu čsl. letectva na MiG-19 / MiG-21

za materiál ďakujem Marošovi Szabó sen.

       

Gusto Schimik

Gusto je starý pán pilot - plachtár, motorár a vrtulnikár, zakladateľ martinského Aeroklubu. Napísal dve knihy o lietaní na Turci - hlavne o taxikárčení. Lietal v Martine, bol predsedom pobočky Slovenského leteckého zväzu v Martine. Býva pri Martine v Turčianskych Klačanoch (v tej istej dedinke ako Dano Polonec). Bol učiteľom na priemyselnej škole v Martine  - pozn. Maroš Szabó sen. 
 
materiály pochádzajú z archívu Gusta Schimika
 
dopis p. Ludmile Patríkovej dopis V. Havlovi dopis V. Havlovi dopis Jána Patríka
dopis Jána Patríka dopis Jána Patríka


comments powered by Disqus