MiniHangár lietadiel typu L-200 Morava pre program MS / FX - časť II.

Gonzo - 14.1.2013
 

 

Projekt pripravil: Pavel Krnáč, ktorý je známy na fóre FlightSim-u ako Instructor 

link na časť 1., kde je k stiahnutiu  L-200 Morava MiniHangár FSX

1.1.15        Vzlet lietadla L-200 Morava   ®   Niekoľko poznámok k vykonaniu vzletu
V prvej fáze rozjazdu, pilot má možnosť snahu lietadla zatáčať sa smerom doprava eliminovať citlivým, ale diferencovaným zvyšovaním výkonov motorov. V prípade, že necitlivo pridáme plný plyn obidvom motorom bez ich vzájomného diferecovania, dochádza k zvýšenému namáhaniu prednej časti trupu, včítane predného kolesa. Pozorný čitateľ si asi všimol, že v texte sa neobjavuje zmienka o použití bŕzd. Je to správny postreh – brzdy sa za bežných prevádzkových podmienok - za účelom zmeny smeru nepoužívajú. V prípade nutnej potreby, použitie nožných bŕzd je bezproblémové a je aj účinné, samozrejme okrem klzkého povrchu vzletovej dráhy. V prípade, že vzlet vykonávame z klzkého povrchu letiska – použitie diferencovaného zvyšovania výkonov motorov je jediný účinný spôsob ovládania pohybu lietadla po zemi, teda udržiavanie priameho smeru počas rozjazdu lietadla. Pri dosiahnutí rýchlosti cca 110 - 125 km/hod lietadlo citlivo nadvihneme od povrchu VPD a pod veľmi malým uhlom prechádzame do stúpavého letu. Tento manéver možno označiť za "stúpavú výdrž".
Po dosiahnutí rýchlosti letu cca 160 km/hod - plynule prechádzame do stúpavého letu a postupne zasunieme podvozok a vztlakové klapky. Rýchlosť stúpavého letu so zasunutýni vztlakovými klapkami udržujeme na rýchlosti letu pre stúpanie, ktorá je:  Vstúpanie = 180 km/h. Na tomto mieste je potrebné upozorniť pilotov, že hydraulická inštalácia Moravy neumožňuje súčasné použitie ovládača podvozku a vztlakových klapiek !
 
Poznámka - 1: Upozorňujem, že vo fáze tzv. stúpavej výdrže sa postupne stráca efekt tzv. vplyvu blízkosti zeme.Autor je toho názoru, že mierna stúpavá výdrž s rýchlym nárastom rýchlosti letu je bezpečnejšia, ako násilné držanie lietadla v prízemnej výške a v horizontálnej polohe. Argumentom pre použitie spôsobu vzletu s vysunutím vztlakových klapiek do polohy + 15° je aj skutočnosť, že lietadlo rýchlo dosiahne optimálnu rýchlosť pre vzlet a aj pre stúpanie a je aj dostatočne rýchle. V prípade vysadenia motora - je lietadlo schopné vrátiť sa na letisko vzletu
Poznámka - 2: Pre prípad, že pilot sa rozhodne prípadné vysadenie motora po vzlete riešiť návratom na letisko vzletu – je potrebné riadiť sa publikovanými minimami pre pristátie a nie minimami pre vzlet, ktoré bývajú spravidla výrazne nižšie. Argumentom pre použitie návratu na letisko vzletu je skutočnosť, že lietadlo prípadný let na vzdialené náhradné [diverzné] letisko s jedným vysadeným motorom by nemuselo zvládnúť. Podrobnejší popis spôsobu riešenia bude rozpísaný v kapitole o riešení núdzových postupov
Poznámka - 3: Predbežné rozhodnutie, ktoré letisko použijeme ako náhradné letisko pre prípad letu s jedným vysadeným motorom - musí mať pilot pripravené a premyslené už pred vzletom. V prípade, že sa rozhodne letieť na náhradné/diverzné letisko s jedným vysadeným motorom, mal by mať pre tento prípad predpripravené približovacie mapky náhradného letiska na “nákolenníku“ - v rezervnej časti dokumentov. Podrobnejší popis spôsobu riešenia, bude rozpísaný v kapitole o použití nákolenníka a aj v kapitole o riešení núdzových postupov
 
Poznámka - 4: Ak sa niektorým čitateľom bude zdať, že pomerne veľa priestoru venujeme možnosti vzniku núdzových situácii - budú mať pravdu. Je mnoho pilotov, ktorí nikdy nemuseli riešiť skutočné vysadenie motora, okrem preskúšania alebo pri lete na letovom simulá-tore. Ale je lepšie venovať viac časového priestoru prevencii, ako riskovať neznalosť alebo nedo-cvičenosť. Dlhoročné skúsenosti, ale najmä štatistiky leteckých úradov celého sveta jednoznačne dokazujú, že aj   “ ... aj najdrahšia prevencia je výrazne lacnejšia – ako zbytočná nehoda ... ! ...“
 
11.1.16       Ovládač podvozku a vztlakových klapiek L-200 Morava   ®   Úvahy autora
Konštruktéri lietadla navrhli združený ovládač pre ovládanie hydraulického systému ovládania podvozku a vztlakových klapiek. Pravdepodobne na návrhu tohoto ovládača spolupracoval aj dizajnér. Ovládač podvozku je opatrený proti neúmyselnej manipulácii s použitím dvoch mechanických zábran. Nezúčastnený pozorovateľ by povedal, že chyba pri ovládaní týchto ovládačov je takmer nemožná. Tvar združeného ovládača podvozku a vztlakových klaiek je aj mnemotechnicky upravený takto:
 
a)       Ovládač podvozku - je vytvarovaný vo forme kolesa, teda: koleso = ovládač podvozku.
b)      Ovládač vztlakových klapiek  - má tvar  profilu krídla, teda: profil = klapky
 
Autor publikácie si myslí, že konštruktéri už nemohli pre pilotov spraviť viacej ... ! ...  Napriek tomu, štatistiky dokazujú, že:
“... niekedy sa chybička vlúdi do systému a lietadlo aj s nepríjemne prekvapeným pilotom - pristane so zasunutým podvozkom !!!“
 

ooo  Obranou proti takémuto konaniu je iba dôsledné používanie "Check list - C/L "

.....o  V preklade do zrozumiteľnej, každodennej češtiny alebo slovenčiny to znamená, že treba vždy dôsledne používaťcheck listy, t.j.: "KLPÚ/Kontrolný list povinných úkonov." 
ooo  Už pri nastupovaní do lietadla je potrebné sa jednoznačne presvedčiť, či ...
.....o  Hlavný vypínač              ... je v polohe  "VYPNUTÝ"
.....o  Ovládač podvozku        ... je v polohe  "VYSUNUTÝ"
ooo  V prípade, že ovládač podvozku je v polohe "zasunutý" alebo je v nejakej inej polohe, nazvime to v medzipolohe- lietadlo neprevezmeme a lietadlo vrátime technikom s reklamáciou závady. Technici sa so vzniknutým problémomvedia bez rizika a najmä odborne vysporiadať
.....o  Spomenieme si, že inštruktori technických predmetov nám na materiálnej časti lietadiel vždy tvrdili, že elektrické obvody sú na zemi chránené ešte koncovými spínačmi - a k nechcenému zasunutiu podvozku by nemalo dôjsť !
.....o  ... teda k zasunutiu dôjde, ale až pri prvom výraznejšom odskočení lietadla od zeme !
 
.....o  ... toto pravidlo platí vždy a všade, preto odporúčam - neskúšať ... !!! ...
.....o  V prípade, že ovládače sú v poriadku, nastúpime do lietadla, upravíme si sedačku do vhodnej polohy a pokračujeme vo vykonávaní povinných úkonov. V prípade, že výška sedačky je pre nás nedostatočná, individuálne si necháme zhotoviť vhodnú "podložku" teda vankúšik vhodných tvarov, rozmerov a výšky. [Toto platí pre všetky typy lietadiel.]
ooo  Od prvého dňa leteckého výcviku si zvykneme na dôslednú a cieľavedomú prácu v kabíne lietadla. Vyvarujme sa náhodným dotykom s akýmikoľvek ovládačmi, ale najmä s ovládačmi podvozku !
ooo  Vyvarujme sa dotykom najmä:
          .....o    ... so zaplombovanými ovládačmi,
          .....o    ...   lákavými ovládačmi, ale najmä s takzvane  nepoužívanými ovládačmi  !
ooo  Všeobecne platí stará zásada pre prácu s ovládačmi:
          .....o    ... Vždy si treba prečítať názov ovládača, a
          .....o    ... pred zapnutím ovládača si opätovne premyslieť jeho funkciu !
ooo  Pred zapnutím hlavného vypínača el. siete - preveriť polohu ovládača podvozku !
ooo  Pred otočením kľúčika štartéra alebo pred zatlačením ovládača štartéra - najprv si treba preveriť pohľadom nasvojho technika voľnosť priestoru a dohodnutým signálom si vyžiadať od svojho technika schválenie k spusteniu motora
.....o  Pred otočením kľúčika štartéra alebo pred zatlačením ovládača štartéra - musíme mať istotu, že kolesá podvozku sú aj podšpalkované, ale aj zabrzdené !
.....o  Listy kovovej vrtule nepoznajú zľutovanie a na konci našej malej nepozornosti by mohla byť kremácia - zasiahnutého priateľa alebo príliš zvedavého dieťaťa ... !!! ...
.....o  Uvedomme si, že na dopravnom letisku ihneď po schválení spúšťania, okamžite začína pre nás pracovať záchranný systém príslušného letiska
.....o  Pred otočením kľúčika štartéra alebo pred zatlačením ovládača štartéra - musíme si byť istí, že v priestore za sebou nespôsobíme škody následkom vrtuľového víru, ktorý vznikne prevádzkou motora nášho lietadla
.....o Aj takéto a podobné skutočnosti musí zhodnotiť náš technik ešte predtým, ako nám oznámi dohodnutýmsignálom voľnosť priestoru a schváli nám spustenie motora/ov. Uvedomíme si, že na letištných stojiskách môžeme byť len po nevyhnutnú dobu a spravidla bez možnosti vykonať motorovú skúšku. Preto na letištné stojiská si dáme pristaviť lietadlo, ktoré má už zabezpečenú technickú prípravu na let, včítane motorovej skúšky. Schválené miesta pre možnosť vykonania motorovej skúšky sú spravidla publikované v AIP-e. V prípade, že nič [žiadne stojisko] nie je pripravené pre potrebu vykonania motorovej skúšky, najdeme si na letisku vhodné miesto orientované smerom oproti vetru tak, aby sme nikoho neobťažovali hlukom a ani prúdom zvíreného vzduchu nespôsobili prípadné škody, ktoré by sa mohli nachádzať za našim lietadlom
.....o  V prípade, že využívame služby zmluvne dohodnutého servisného strediska, dohodneme sa, že na letištné stojisko nám vždy pristaví - už plne pripravené lietadlo, teda včítane vykonanej motorovej skúšky
ooo  V prípade, ak s malým turistickým lietadlom rolujeme poza veľké dopravné lietadlá, prítomnosť technického personálu na stojiskách, zapnuté svetlá rotačných alebo iných výstražných majákov lietadla alebo priamo prítomnosť spalín za motorom, by malo byť pre pilota veľmi vážnym varovaním, že môže byť veľmi intenzívne ofúknutý prúdom zvíreného vzduchu, ktorý vznikol a vzniká prácou motorov dopravného lietadla !
ooo  Riešenie je len jedno: Do zvíreného vzduchu vzniknutého prácou motorov nerolujeme !
                  
11.1.16.1    Vzlet s lietadlom typu L-200/Morava  ®  Udržovanie priameho smeru
Schopnosť presného smerového vedenia lietadla po stredovej čiare patrí k základnej povinnosti dobrého pilota. Nie je to také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Začína sa to presným narolovaním na miesto vzletu. Počas rozjazdu lietadla L-200 Morava sa prejavuje tzv. volantový efekt, t.j. lietadlo veľmi jemne a presne reaguje aj na drobné výchylky volantu riadenia. Ale takýmto spôsobom možno riešiť iba doplnkovo drobné korekcie zmeny smeru
 
Hlavná prístrojová dráha letiska je spravidla vybavená stredovou svetelnou radou. Technické riešenie spočíva v zapustení svetelného telesa do betónovej konštrukcii dráhoveho telesa. Napriek dômyselnej konštrukcii zapusteného svetelného telesa, dochádza k tvrdému stretu pneumatiky so zapusteným svetelným telesom. Fotografia názorným spôsobom ukazuje, že problém je veľmi jednoducho riešiteľný !!!
 
11.1.16.2   Vzlet s lietadlom typu L-200 Morava   ®   Kontrola dosiahnutia max. výkonu
V prípade, že povrch VPD/RWY je suchý, pilot po vstupe na miesto vzletu preverí chod motorov a preverí dosiahnutie maximálneho výkonu
 
Činnosť pilota je takáto: Lietadlo typu L-200 Morava vstúpilo na miesto vzletu dráhy “31“. Pilot drží lietadlo “na brzdách“ a vykonáva podľa CL/KLPÚ - Povinné úkony pred vzletom. Lietadlo je pomerne citlivé na dosiahnutie dostatočnej teploty hláv valcov. Minimálna teplota THV/HCT je 120°C. Pilot preverí prepnutie paliva na “HLAVNÉ NÁDRŽE“ a oznámi službám ATC pripravenosť k vzletu 
 
Po obdržaní povolenia k vzletu, pilot zapne “PALIVOVÉ ČERPADLÁ/Fuel - ON“ a aktivuje “Odpovedač sekundárneho radara – ON“. Pilot zapne vyhrievanie PITOT
 
Pohľadom na motorové prístroje sa pilot presvedčí, či motory lietadla dosiahli maximálny vzletový výkon - všetko je OK. Pilot uvoľnením bŕzd - zaháji vzlet. Prajeme príjemný let !

1.1.16.3      Vzlet lietadla L-200 Morava   ®   Vykonanie vzletu s lietadlom typu L-200 Morava

ooo  Citlivým, koordinovaným a diferencovaným pohybom s ovládačmi plynových pák - postupne zvyšujeme výkon motorov na maximum
.....o  V prípade lietadla typu L-200 Morava sme pripravení citlivou výchylkou ľavej nohy eliminovať snahu lietadla mierne vybočovať smerom doprava. V prípade použitia iného typu lietadla pre prístrojový výcvik, inštruktor na všetky takéto očakávané skutočnosti pilotov včas upozorní
.....o  Prechod s lietadlom do stúpania vykonáme citlivo. V prípade že počas vzletu výchylka rýchlomera bude smerovať k vyšším hodnotám, nereagujeme na takéto krátkodobé zvýšenie rýchlosti lietadla
.....o  Dôsledne sa riadime starou, osvedčenou poučkou, že lietadlo nesmieme natiahnúť nad obvyklý uhol stúpania. Táto veta má status základnej axiómy bezpečného lietania !!!
.....o  Základná poučka z prvých lekcií lietaniateda: "... že správna poloha lietadla voči horizontu, zabezpečuje správnu rýchlosť lietadla ..." -  má trvalú platnosť !
          Táto poučka platí aj v hmle, platí aj v mrakoch a platí najmä v intenzívnych búrkových mrakoch !!! Táto poučkaplatí vždy a všade !
           Táto poučka platí aj v prípade poruchy Pitot-statického systému !!! Táto poučka platí vždy a všade – za predpokladu, že motory pracujú na požadovanom výkone !!!
.....o  Po vzlete oznámime službám riadenia vykonanie vzletu, oznámime aktuálnu výšku letu zistenú z kódovacieho výškomera a upravíme výkony motorov – na režim pre stúpavý let,   teda: 74O mmHG / RPM 2600 ot./min.
.....o  Preveríme, či lietadlo bezpečne stúpa, preveríme pravidelnosť chodu motorov a uistíme sa, či máme dostatočnú rýchlosť letu
.....o  Po preverení, že lietadlo bezpečne stúpa – ZASUNIEME PODVOZOK a dokončíme povinné úkony v súladeKPLÚ/Check listov
.....o  Letíme po ..., teda:  Sledujeme štandardnú odletovú trať alebo pridelenú odletovú trať.
.....o  V prípade, že na našej trati sú výškové kontrolné body, včas preveríme, či sme schopní požadovanú výšku bezpečne a včas, teda v časovom predstihu dosiahnúť
 
          Poznámka 1Pri tejto kontrole postupujeme veľmi pozorne a najmä predvídavo. Starostlivo zvážime najmä možnosť výskytu záveterných prúdení alebo možnosť výskytu vlnového prúdenia. Možnosťou výskytu vlnového prúdenia, ale najmä výskytu jeho mínusových (klesavých) oblastí sa veľmi vážne zaoberáme už pri navigačnej príprave letu !!!
          Poznámka 2V prípade, že budeme nútení stúpať do cestovnej hladiny FL 110 alebo viac -  s lietadlom snepretlakovanou kabínou, starostlivo zvážime časovú dĺžku pobytu lietadla v takýchto relatívne vysokých letových hladinách. Dlhším pobytom v týchto vysokých letových hladinách by sme sa mohli dostať do rozporu s príslušnými ustanoveniami predpisovej základne o zásobe kyslíka pre posádku lietadla a pre cestujúcich na palube lietadla
[Ak niekto má pochybnosti o týchto vážne mienených slovách inštruktorov, nech si prezrie kanadské inštruktážne filmy. Riešili aj vplyv nedostatku kyslíka na schopnosť myslenia a konania pilota.]
 
.....o  Pilot je povinný priebežne navigovať a musí byť schopný na požiadanie služieb riadenia vedieť oznámiť vypočítaný čas príletu - VČP - nad publikované kontrolné body alebo nad vyžiadané kontrolné body. Teda: Predvídavý pilot si tieto VČP priebežne prepočítáva a nenechá sa zaskočiť prípadnou požiadavkou služieb riadenia
.....o  Pre lietadlo L-200 Morava je rýchlosť VStúpavý let  180 km/h a pre VHorizontálny let = 240 km/hod. Z toho vychádza na jednu minútu v stúpavom lete preletená vzdialenosť 3 km. Pre horizontálny let preletená vzdialenosť činí 4 km. Sú to tzv. výpočty spamäti
 
.....o  Teda po prepočte rýchlostí:
          Pre lietadlo L-200 Morava je rýchlosť letu pre VStúpavý let  180 km/h = 97 kT. Z toho vychádza na jednu minútu v stúpavom lete preletená vzdialenosť 3 km = 1,6 NM.
          Pre VHorizontálny let = 240 km/h = 130 kT a preletená vzdialenosť je teda: 4 km = 2,2 NM.
          Tieto údaje je potrebné vedieť pre tzv. výpočty spamäti.
           Opäť zdôrazňujemže:  “Predvídavý pilot si všetky údaje priebežne prepočítáva, ... !“
          Poznámka 1: Pilot trvale, priebežne a predvídavo si vo svojej hlave metódou “výpočet spamäti“ všetky potrebné prvky z oblasti výpočtovej navigácie prepočitáva a je pripra-vený k akejkoľvek zmene kurzu, trate alebo letovej hladiny. Prípadnou pomocou mu môže byť iba krátky pohľad do mapiek, ktoré má na svojom“pracovnom stolíku“ trvale pripravené
          Poznámka 2: Pilot trvale, priebežne a predvídavo si z prijatých informácií na používanej frekvencii v hlave vytvára obraz o význačnej prevádzke. Teda, akoby mal vo svojej hlave trvale zapnutú, nazvime to  “... virtuálnu obrazovku“
 
          Poznámka 3: Pilot v prípade reálnej pochybnosti o správnosti príkazu má možnosť si z mapových podkladov preveriť správnosť príkazu, napr. údaj o MSA, údaj o pridelenej hladine pre stúpanie a výškové kóty na mapových podkladoch. Mapy, približovacie mapy a postupy má predvídavý pilot na svojom pracovnom stolíku presne a systematicky predpripravené ... !
 
Vonkajší pozorovateľ by povedal:  Nuda, lietanie je nuda, … !!! ...
 


comments powered by Disqus