MiniHangár lietadiel typu L-200 Morava pre program MS / FSX časť III.

Gonzo - 15.1.2013
 
 
 
 
My však vieme, že je to výsledok predvídavosti a najmä dobrej prípravy pilota na let !
 
      Poznámka 4: Pilot v prípade reálnej pochybnosti o správnosti príkazu - má možnosť správnosť pochopenia príkazu si preveriť. Pilot nikdy nesmie letieť iba na domnienku !!!
 
Citácia z predpisu L2O konečnom spôsobe vykonania letu rozhoduje veliteľ lietadla
  
1.1.17         VZLET s inými POUŽÍVANÝMI TYPMI LIETADIEL
Obsiahly komentár o ovládaní vztlakových klapiek má všeobecnú platnosť – teda závery možno učiniť a preniesť aj na iné podobné lietadlá
 
Všeobecne platí hlavná zásada, že v prvom rade sa riadime schváleným postupom, ktorý je publikovaný v letovej príručke pre príslušný typ lietadla
  
1.17.1         VZLET   ®   Všeobecné zásady pre iné používané typy lietadiel
Povinné úkony vykonávame dôsledne podľa KLPÚ/CL. Počas výcviku sa naučíme dôsledne pracovať s KLPÚ/CL-Check list-ami a s vedením predpísanej rádiokorešpondencie
 
ooo  Musíme si uvedomiť si, že pre prístrojové lietanie je vhodné rešpektovať aj tieto ďalšie, nepísané zásady azákonitosti, napríklad
.....o  Zvyknime si aj na dlhých dráhach zarolovať s lietadlom vždy až na prah dráhy. V prípade vzniku ťažkostí počas vzletu na veľkých dopravných letiskách, môžeme v prípade vysadenia motora – riešiť núdzovú situáciu cca až do výšky100 m letu – núdzovým pristátim formou “pred seba.“ V prípade skutočného vysadenia motora, odmenou pre pilota lietadla - by bol dobrý povrch VPD letiska, s plne zabezpečeným záchranným systémom letiska !!!“
.....o  Pred vzletom je potrebné zapnúť vyhrievanie Pitot-statického systému lietadla. Po pristátí je potrebné včasvypnúť vyhrievanie Pitot-statického systému lietadla, lebo by mohlo dôjsť k lokálnemu prehriatiu snímača. Musíme si uvedomiť, že po pristátí postupne klesá rýchlosť letu a následkom toho postupne zaniká intenzívne ochladzovanie snímača Pitot-statického systému lietadla prúdom vzduchu
.....o  Musíme si uvedomiť, že pred vzletom máme povinnosť zapnúť ovládač odpovedača sekundárneho radaru – teda, zapnúť indikáciu C-módu odpovedača sekundárneho radaru. Presný postup je záväzne publikovaný v AIP-e príslušnej krajiny
.....o  Musíme si uvedomiť, že pre vzlet musíme dostať povolenie k vzletu s výslovným použitím predpísanej frazeológie, t.j. v povolení k vzletu musí byť použitá predpísaná fráza TAKE OFF, teda v povolení pre vzlet má byť použité takéto slovné spojenie “CLEARD FOR TAKE OFF“
.....o  Aby sa predišlo k vzniku nedorozumení pri vedení rádiokorešpondencie, fráza pre vydanie povolenia k vzletu je TAKE OFF. Pamätajme si, že táto fráza sa používa iba pre vydanie povolenia k vzletu a nikde inde sa táto fráza nepoužíva !!!
.....o  Musíme si uvedomiť, aká je bočná zložka vetra, aby sme mohli vyvodiť príslušnú opravu už počas rozjazdu, ale najmä po vzlete. Po vzlete musíme vykonať korekciu kurzu pootočením lietadla oproti vetru tak, aby sme zabránili k vzniku znosu lietadla od predĺženej osi VPD

.....o  Musíme si uvedomiť, že pri lietaní s lietadlom typu L-200 Morava je vhodné po vzlete pokračovať mierne zvýšenými, ale s povolenými rýchlosťami letu. Získame napríklad takéto výhody:

     o         v prípade vysadenia pohonnej jednotky - máme vyšiu zásobu kinetickej energie lietadla, teda prípadný prechod na jednomotorový let by mal byť menej problematický,
     o         náš let je menej ovplyvnený uhlom znosu vplyvom účinkov bočného vetra
ooo  Musíme si uvedomiť, že pre prístrojové lietanie je vhodné zasúvanie podvozku posunúť do väčších výšok letu. Tým získame napríklad aj takéto výhody:
          o         účinnejšie ochladenie brzdového ústrojenstva nášho podvozku
         o         v prípade nutnosti riešenia núdzových postupov tesne po vzlete, podvozok nášho lietadla je ešte stále vo vysunutej polohe, teda je pripravený na pristátie
ooo  Musíme si uvedomiť, že pri prístrojovom lietaní je potrebné prekontrolovať činnosť odpovedača sekundárneho radara, preto pri prvom nadviazaní spojenia so službámi riadenia - oznámime svoju polohu alebo trať a uvedieme aj údaj o výške letu odčítanej zo stupnice kódovacieho výškomera
ooo  Uvedomíme si, že pred vzletom s lietadlom typu L-200 Morava je podľa KLPÚ/CL potrebné zapnúť elektrické palivové čerpadlá a prekontrolovať zvýšenie tlaku paliva v palivovom systéme lietadla. Palivové nádrže, ktoré sú umiestnené v krídlach, sú určené iba pre horizontálny let a majú charakter prídavných nádrží na zvýšenie doletu lietadla v horizontálnom lete. Teda sa používajú najmä v cestovných hladinách, inak prepnutie palivových kohútov na prídavné nádrže, lietadlu nezabezpečí spoľahlivú dodávku paliva, okrem horizontálneho letu !!!
ooo  V praktickej činnosti s lietadlom typu L-200 Morava nesmieme vykonať vzlet s menším množstvom paliva, ako je45 l v každej hlavnej palivovej nádrži. Pred vzletom alebo pred pristátim – musia byť zapnuté hlavné nádrže  !!!
.....o  Celkove sa riadime zásadou, že po vzlete je vhodnejšie stúpať s menším uhlom stúpania, teda s väčšou rýchlosťou letu, aby lietadlo malo vyššiu zásobu kinetickej energie
.....o  Zvyknime si používať jednotný systém náklonov. Riadiaci ATC si podľa "nášho rukopisu" upraví spôsob vydávania pokynov v predstihu tak, aby lietadlo bolo schopné plynule sledovať publikované trate. V prípade nášho trvale presného a vždy rovnakého rukopisu lietania, riadiaci ATC si osvojí náš rukopis lietania a je schopný lietadlo presne vodiť po publikovaných tratiach
.....o  V prípade nášho presného letu, riadiaci ATC je schopný presne odhadnúť aj “výškový vietor“, včítane “strihu vetra“ a tak následne eliminovať účinky výškového vetra na priebeh nášho letu alebo aj ostatnú význačnú prevádzku
.....o  Zapamätajme si, že v prípade radarového vektorovania, nevnášame drobné korekcie kurzu z údajov nášho palubného ukazovateľa HSI, CDI alebo RMI, lebo by sme tým vniesli dezinformácie - do systému myslenia a predvídania radarového riadiaceho ATC
 
Citácia z predpisu L2O konečnom spôsobe vykonania letu rozhoduje veliteľ lietadla
 
Keď sa pozorne zamyslíme nad citáciou tohto textu, je to takmer absolútna právomoc veliteľa lietadla - proti ktorej niet námietok a ani odvolania. Táto právomoc je ale spojená aj s vysokou mierou zodpovednosti !!!
 
1.18            VZLET   ®   Zohľadnenie iných dôležitých okolností po vzlete
 
???  Všetky tri základné kritériá pre stúpanie musia byť v zhode a všetky atribúty musia pilota zhodne informovať o tom,že lietadlo je v stúpavom leteteda ...
 
          o Symbol lietadielka na umelom horizonte sa nachádza v sektore pre "STÚPANIE"
          o Ručička variometra je v sektore pre "STÚPANIE"
          o Ručička výškomera má pravotočivý pohyb, ktorý indikuje, že lietadlo “STÚPA”
 
ooo  Musíme sa vyvarovať neprirodzeným, strmým gradientom stúpania … !!! ...
 
ooo  nesmieme dovoliť lietadlu, aby prestalo stúpať! Musíme si trvale uvedomovať orografiu terénu, teda výškový charakter terénu, ktorý sa nachádza pred a pod lietadlom
ooo  Pilot musí byť veľmi dôsledne zoznámený s hlavným a všeobecným charakterom terénu, ktorý sa nachádza pred a pod lietadlom:
                     o napríklad: Po vzlete z dráhy "31" z letiska M.R.Štefánik v Bratislave - blízkosť pohoria Malé Karpaty výrazne ovplyvňuje odletové postupy … !!! ...
              o napríklad: Po vzlete z dráhy "27" z letiska POPRAD/Tatry blízkosť pohoria Vysoké Tatry výrazne ovplyvňuje odletové postupy – odchýlka smerom doprava by bola životunebezpečná!
                     o napríklad: Po vzlete z dráhy "22" z letiska M.R.Štefánik v Bratislave môže byť vzlet ovplyvnený aj prítomnosťou žeriavov stavebných firiem, ktoré sa zúčastňujú na develoropnej činnosti mesta Bratislavy
.....o  Musíme si trvale uvedomovať, že poučka: "Správna poloha lietadla voči horizontu" má trvalú platnosť. Teda aj v prípade nepredpokladaného zlyhania Pitot-statického systému sa musíme veľmi dôsledne riadiť touto starou poučkou !
          Poznámka:  V podmienkách bežnej leteckej prevádzky sa spravidla nejedná o zlyhanie funkcie Pitot-statického systému, ale ide iba o nepozornosť leteckého personálu pri príprave a pri preberaní lietadla, ktorá spočíva najmä v zabudnutí odstrániť prenosné krytky alebo záslepky, ktoré chránia citlivé snímače pred znečistením - počas parkovania alebo počas hangárovania
ooo  Povinnosť vykonať predletovú prehliadku lietadla má trvalú platnosť a platí pre všetkých. Prípadné nevykonanie predletovej prehliadky lietadla, by mohlo mať teda katastrofické následky a následne aj právne dôsledky
 
ooo  Pred zasunutím podvozku zabrzdíme kolesá. Pádnych dôvodov pre zabrzdenie kolies podvozku je niekoľko. Hlavným dôvodom je, aby v stiesnených priestoroch podvozko-vých gondol nedošlo k styku brzdových hadíc s rotujúcimi kolesami alebo k styku brzdových hadíc s prehriatými diskami brzdového systému
 
ooo  Zasunieme podvozok a upravíme režim chodu motorov
 
ooo  Vypneme reflektory a v súlade s "check listami" dokončíme povinné úkony
 
ooo  Vyvarujeme sa k predčasnému zapnutiu systémov autopilota. Musíme pracovať v súlade s letovou príručkou použitého lietadla. Správnosť činnosti autopilota - najmä po jeho zapnutí sledujeme, kriticky preveríme a až potom saspoľahneme na jeho činnosť.
.....o  Musíme mať trvale na pamäti základnú poučku, že autopilot pracuje síce presne a precízne, ale pri svojej činnosti nerozmýšľa !
 
ooo  Ak aj celkom odovzdáme navigačné vedenie lietadla moderným palubným systémom lietadla - tedanavigačným prístrojom alebo systémom typu R/NAVINS, CDU alebo GPS - kontrola letu osvedčenými metódami výpočtovej navigácie je nutná !!!
          Poznámka: Spravidla tieto moderné navigačné systémy nespravia chybu, ale pilot pri zadávaní úlohy môženechtiac stlačiť inú klávesu a nešťastie je hotové ... !!! ...
 
1.19           VOLANT RIADENIA   l   Používanie volantu riadenia  l  Zástavba “beranů“
Po nainštalovaní lietadla typu An-2, ktorého autorom je Vladimir Zhyhulskij – som zistil, že toto legendárne lietadlo má zabudovaný funkčný volant riadenia. Požiadal som autora o udelenie súhlasu, pre možnosť zabudovania do Moravy. Tento súhlas som bezodkladne obdržal. Aj touto cestou posielam Vladimirovi poďakovanie
 
Tento volant riadenia je plne funkčný v 2-D zobrazení. Otvára sa s pomocou svojej ikony. Veľkosť a umiestnenie si môže užívateľ programu FS 2004 upraviť obdobným spôsobom, ako napríklad pri vkladaní GPS. Ako drobnú poznámku uvádzam, že “berany“ sú umiestnené iba v niektorých Moravách, ktoré sú vybavené tzv. syntetickým panelom. Do programu FSX som ho nezapracoval
 
1.20           C/L-Check listy   l   Používanie “check listov  l  Odporúčanie
Ako autor odporúčam dôsledne používať C/L-Check listy, teda KLPÚ-Kontrolný list povinných úkonov. V prípade nevykonania povinných úkonov – môže sa let skončť aj vznikom leteckej nehody, napríklad ak ...
1)         Nesprávne nastavená poloha ovládača vyváženia pred vzletom
2)         Nesprávne nastavená bohatosť zmesi pred vzletom
3)         Neprepnutie palivových kohútov na “Hlavné nádrže“ pred vzletom alebo pred pristátim
4)         Neotvorenie podvozku pred pristátím
 
1.21           L-200 Morava   l   Akcelerácia motorov  l  Odporúčanie
 
V praktickej letovej činnosti musíme akceptovať tzv. akceleráciu motorov
 

ooo  Zvyšovanie výkonov musíme vykonávať v súlade s tzv. akceleráciou motorov. Pilot si musí uvedomiť, že vrtule motorov pri práci na voľnobehu sú značne odľahčené a nie sú schopné absorbovať prírastok výkonu, ak pilot necitlivým "pridaním plynu" nedodrží dobu akcelerácie
 

ooo  INÉ SKUTOČNOSTI: V prípade, že pilotujeme lietadlo, ktoré je vybavené s turbokom-presorovými motormi, musíme byť pri zvyšovaní výkonu veľmi opatrní, aby nedošlo k prekročeniu plniaceho tlaku. Zároveň musíme počítať s tzv. opozďovaním sa motora, lebo vzniká tzv. "časová prodleva"  za chodom ovládacej páky
  
1.22           L-200 Morava   l   Iné skutočnosti  l  Reálne a virtuálne lietanie
Ako autor tohoto dokumentu si plne uvedomujem, že prevážna časť týchto všeobecných záverov sa vo virtuálnom letectve vôbec neuplatní, ale bolo by škodou ich nenapísať. Nakoniec v podmienkach virtuálneho lietania – lietame najbezpečnejšie
 
1.23           L-200 Morava   l   Poďakovanie  l  Podkladové fotografie a repainty
 
Záverom by som sa rád poďakoval tvorcom pôvodného modelu, ktorí mi umožnili ďalej zmysluplne experimentovať. Moje poďakovanie patrí aj autorom podkladových fotografií a tvorcom repaitov. Vzniklo celkom 41 funkčných, letuschopných virtuálnych Moráv
 
Najväčšie množsvo veľmi kvalitných fotografií mi dodal Daniel Rybka - ďakujem
 
Najväčšie množstvo repaintov mi formou "takmer na vyžiadanie" dodal Ľubo Arpáš, ale aj repainty pánov Lukáša Dubnického, Jozefa Vrabeca a Martina Pluhařa mi výrazne pomohli pri tvorbe MegaHangáru
 
Osobitné poďakovanie patrí Pavlovi Brodskému, ktorý vedel takmer vždy poradiť, alebo technicky pomôcť - najmä pri rozbiehaní tohoto náročného projektu

Výraznou mierou sa v závere prác na tomto projekte podieľal Ivan SABO, ktorý mi nezištne umožnil publikovanie  na svojom blogu / webe Gonzo Aviation
 
1.24           L-200 Morava   l   Užívanie  l  Nápady, vylepšenia
Záverom si dovolím upozorniť na skutočnosť, že pôvodní autori tento archív určili na tzv. "nekomerčné použitie." Toto obmedzenie užívania zostáva bezozmeny
 
V prípade, že by sa vyskytli nejaké nepredvídané ťažkosti, môžete ma kontaktovať na adrese: krnac@szm.sk  
 
   vajnorský " Plukovník " L-200D / OK-PLK


comments powered by Disqus