Vizualizácia letiska Očová NG (New Generation)

Gonzo - 28.11.2015
 

vizualizácia - Architektonický ateliér Sobota  /  Banská Bystrica

Počas roku 2015 sa vynorili hodne zmätočné kuloárne informácie o konci letiska Očová, čo sa v kontexte situácie športového letectva na Slovensku javilo ako ďalší z klincov do rakvy.  Zničenie letiska Vajnory, znepokojujúca situácia okolo pozemkov niektorých aeroklubových letísk a teraz ešte aj toto

Očová bola kedysi symbolom výcviku leteckých akrobatov na Slovensku, a sústavne je to jedno z najkrajších letísk svojou prírodnou scenériou. Dnes na letisku sídlia dva Aerokluby, okrem domácich aj Aerokub Banská Bystrica,  alebo to, čo z neho zostalo po vynútenom odchode zo Sliača

Tak ako na väčšine letísk, Aeroklub Očová nemal  na investície do infraštruktúry a žil  z podstaty, ktorá vznikla  za čias Zväzarmu

súčasný vzhľad budovy Aeroklubu

Ďalšie správy hovorili o tom, že Aeroklubu vypršala nájomná zmluva s obcou ako vlastníkom letiska, čo by mohlo znamenať aj koniec letiska,  napr. vďaka tlaku developerov na predaj pozemkov. Posledná informácia znela, že obec rokuje so skupinou investorov, ktorí majú záujem investovať do rozvoja letiska

Dosť nevídané, skoro až na neuverenie

V prípade označenia Boeingov NG, Airbusov neo sa automaticky očakáva, že nová generácia uvedeného typu bude automaticky lepšia, úspornejšia . Či sa to potvrdí v prípade letiska Očová je otvorená otázka

Zámerne som sa vyhol otázke, kto by tak mohol byť investorom, v projekte sa uvádza len názov firmy -  3sixty consulting, s.r.o. Bratislava 

 

Hlavná prevádzková budova Letiska Očová

Na existujúcej stavbe a jej okolí navrhujeme v zmysle požiadaviek nasledovné:

– dispozičné úpravy a vybudovanie niektorých nových otvorov za účelom vbudovania prevádzky reštaurácie s kuchyňou a jej zázemím v prízemí objektu s oddeleným zásobovacím a služobným vstupom. Kapacita reštaurácie 20 stoličiek v interiéri, 6 za barovým pultom, 20 stoličiek v exteriéri na navrhovanej terase. Reštaurácia bude mať jednu separátnu miestnosť na východnej strane objektu, ktorá bude prechodná do exteriérovej zóny pre návštevníkov.

– vbudovanie nového schodiska a nových WC vo vysokom priestore niekdajšej padáčkárne
úprava exietujúcich priestorov kancelárií

– vybudovanie nového vstupu do objektu reštaurácie na južnej strane bývalej padáčkárne

– vybudovanie prekrytej terasy reštaurácie na severnej strane objektu otočenú k letiskovým dráham

– zriadenie ideálne krytej vyhliadkovej terasy na terajšej streche bývalej padáčkárne

– nadstavbu priestoru dispečingu letovej prevádzky nad strechou na východnej strane objektu

– možnosť zriadenia terás na streche nad 2.NP pre návštevníkov letiska

– vybudovanie samostatného prístrešku pre zber odpadu z objektu a reštaurácie

– zriadenie parkovacích plôch pri objekte vrátane státia pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, odstavného stojiska pre vozidlo dodávky

– vybudovanie zázemia pre návštevníkov v podobe mobiliáru a vybavenia pre deti na východ od objektu

– zníženie energetickej náročnosti výmenou výplní otvorov na nové, zateplením obvodového a strešného plášťa

Záber nových priestorov pre kuchyňu a jej zázemie využíva existujúcu dizpozíciu v čo najväčšej možnej miere. Navrhujeme existujúce schodisko odstrániť ako nevhodne situované vzhľadom na potrebu využitie práázdneho priestoru niekdajšej padáčkárne, kde navrhujeme umiestniť nové schodisko, ktorým sprístupníme aj 2. Np a navrhovanú vyhliadkovú terasu, resp. terasy

Návrh jednoznačne oddeľuje priestory pre verejnosť a priestory pre zázemie a prevádzku letiska s aeroklubom. V existujúcich nevyužitých priestoroch kancelárií navrhujeme sčasti vybudovať malú poslucháreň pre účely školení. Existujúce kancelárie, ktoré sa nachádzajú v budove hangúru navrhujeme premiestniť do tejto budovy, kde by všetky administratívne práce letiska mali byť kumulované. Za týmto účelom navrhujeme aj miestnosť pre rokovania a podľa požiadavky objednávateľa nový dispečing.

Dátum spracovania : Február 2015

Miesto : Letisko Očová, obec Očová, okres Zvolen

Investor : 3sixty constulting, s.r.o., Bratislava

Návrh :  Architektonický ateliér Sobota  /  Banská Bystrica

 

súvisiace články :  

Krídla nad Poľanou

Silvester na letisku v Očovej

photo - tsobota.sk
photo - tsobota.sk


comments powered by Disqus