LERMAS - príliš dravá šťuka v rybníku SNA

Gonzo - 3.12.2018
 

V mesiaci Jún prebehlo na Ministerstve školstva SR ďalšie kolo rokovaní, ktoré sme vyvolali (LERMAS) z dôvodu, že spôsob  pri delení financií a pri stanovení pomeru zastúpenia modelárov v orgánoch a delegátov na konferencii SNA je podľa nás neprijateľný. Vzhľadom k tomu, že modelári priniesli SNA výborné výsledky sme očakávali, že sa to priamo prejaví v množstve finančných prostriedkov a počte zástupcov v orgánoch SNA.

Už na úvodnom rokovaní sme požiadali, aby bolo zvolané rokovanie za účastí zástupcov všetkých predstaviteľov leteckých športov (SFUL / LAA / SLA / LERMAS).  Cieľom snaženia  bolo a je vytvorenie Národného športového zväzu, ktorý bude schopný plniť toto poslanie pre všetkých „ leteckých športovcov“ bez rozdielu. SNA podľa súčasných stanov toto poslanie  nedokáže realizovať.

Z priebehu rokovania vyplynuli tieto závery:

Asociované členstvo LERMAS vo FAI / CIAM nebude MŠ považovať za splnenie podmienky na priznanie postavenia Národného športového zväzu

Návrh Generálneho riaditeľa sekcie športu aby SNA upravil svoje stanovy tak, aby všetci jeho členovia ( LERMAS, LAA) mali plnohodnotné práva a postavenie umožňujúce im plniť poslanie v oblasti leteckého športu nebol prijatý a naopak,  tento návrh vyvolal  diskusiu a ostrú  kritiku na adresu SNA. Záverom bolo skonštatované, že aj keď stanovy SNA sú vypracované tak, že spĺňajú všetky legislatívne kritéria  – nie sú použiteľné pre fungovanie Národného športového zväzu.

Preto bolo prijaté riešenie – vytvorenia novej športovej organizácie pre „LETECKÉ ŠPORTY“, tak aby v nej boli zastúpené všetky  športové organizácie zaoberajúce sa leteckým športom s vopred dohodnutými podmienkami a pravidlami. Úlohou tejto organizácie bude vytvárať podmienky pre spravodlivé nakladanie s Príspevkom štátu na uznaný šport, prácu s mládežou, podporou národných súťaží a prípravu štátnej reprezentácie.

Toto riešenie umožňuje pokračovať v činnosti všetkých organizácii podľa ich terajších  stanov, s využitím štruktúr a špecifík jednotlivých disciplín leteckých športov.

Spracovanú koncepciu novej organizácie je potrebné odovzdať, najneskôr do konca tohto roku.

Z uvedeného  je zrejmé, že je potrebné v našej práci pokračovať v propagácii nášho športu a budovania silnej  a jednotnej organizácie „ aeromodelárov“.

Je potrebné si uvedomiť, že okrem problémov okolo rozpočtu a postavenia LERMAS  v SNA riešime nie ľahké úlohy spojené s evidenciou modelárov v registri športovcov, ochrane osobných údajov (GDPR), novo vznikajúcej legislatíve v oblasti využívania vzdušného priestoru( nová smernica EÚ-EASA), atď.

Nie všetci môžu pomôcť v rokovaniach na štátnych inštitúciách, ale je v silách každého z nás prispieť k vytvoreniu jednotnej organizácie a pružnejšie riešiť požiadavky na dodanie potrebných údajov na zaradenie do registra športovcov, prehlásenia o súhlase so spracovaním osobných údajov.

V tejto oblasti prebieha skrytý zápas o čo najsilnejšiu členskú základňu športovcov jednotlivých športov. Dnes nie je možné tvrdiť, že splnenie týchto požiadaviek bude dosiahnuté absolútne víťazstvo – no splnením si vytvárame väčšiu šancu na dobré postavenie v rámci športovej obce SR, ale i v rámci leteckých športov v novo-navrhovanom Národnom športovom zväze.

V neposlednej rade je to otázka bezpečnosti a zodpovedného správania sa modelárov. Tak nás zatiaľ vidia na DÚ - ako zodpovedných užívateľov vzdušného priestoru ohľaduplných k ostatným, ktorí lietajú podľa národných a pravidiel FAI.

Každý incident nám túto dobrú reputáciu môže iba pokaziť.

Samozrejme, že o vývoji situácie Vás bude predsedníctvo pravidelne informovať.

---

článok som prebral z webu www.lermas.sk, kde bol publikovaný 27.8.2018

Článok a myšlienkové hnutie za ním vyvoláva niekoľko otázok : 

  • kedy vstúpil LERMAS do SNA ?
  • čo je to / kto je to LERMAS vlastne ?
  • odkedy sú leteckí modelári "leteckí športovci" ?
  • kde nájdete na letisku modelárov ? 

Nájdete ich väčšinou niekde v rohu letiska , aby nezavadzali a neohrozovali letovú prevádzku

Trochu mi to pripomína situáciu, že chcete niekomu pomôcť a pozvete ho k sebe domov, no a on sa na oplátku postará, aby vás z neho polícia vydrbala na ulicu a ešte si nechá vaše auto a ženu

Ale takto to predsa v živote nemôže fungovať

súvisiace články :  Sťažnosť občanov na hluk z letiska Spišská N. Ves na Ministerstve dopravy a výstavby SRcomments powered by Disqus