L-29 Delfín / OM-JLP pristál na brucho na Sliači

Gonzo - 15.11.2017
 

Nedávno som si na stránkach Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru Ministerstva dopravy a výstavby SR (LNVÚ) prečítal Záverečnú správu o tzv. BEZPEČNOSTNOM vyšetrovaní leteckej nehody lietadla typu L-29 Delfín OM-JLP.  Pri čítaní tejto správy som iba neveriacky krútil hlavou ... a tak si dovoľujem podeliť sa s Vami o svoj názor na prácu Komisie …

Lietať som začal už v r.1966 v Aeroklube. Od r.1971 som slúžil najskôr v ČSĽA a od r.1993 v Ozbrojených silách SR. Prešiel som mnohými funkciami a 26 rokov som aj aktívne lietal  na podzvukových i nadzvukových lietadlách, na ktorých som od r.1974 lietal aj ako inštruktor.

Vyšetrovanie LN bolo VŽDY vo vojenskom a aj v civilnom letectve chápané ako objektívne zhromažďovanie faktov získaných z výpovedí účastníkov LN, z analýzy trosiek, agregátov, z výpovedí svedkov, z exaktných výpočtov a mnohých ďalších informácii s JEDINÝM CIEĽOM - OBJEKTÍVNE zistiť, popísať príčiny LN a prijať OPATRENIA, aby sa podobnej udalosti v budúcnosti predišlo.

V Záverečnej správe o  BEZPEČNOSTNOM vyšetrovaní leteckej nehody lietadla typu L-29 Delfín poznávacej značky OM-JLP, LNVÚ širokú verejnost informuje už v úvode na str.2 o svojom VÝHRADNOM cieli, zistiť PRÍČINU vzniku LN a ďalej o PREVENCII vzniku takýchto udalostí ...

Tento dobrý úvod je však ihneď negovaný druhou časťou tej istej vety, kde komisia píše, citujem: "nie však na poukazovanie akejkoľvek viny, alebo zodpovednosti osôb..."

Pýtam sa teda, NAČO sa takéto VYŠETROVANIE LN vôbec robí ??? 

Dovoľujem si napísat ďalej svoje názory na skutočnosti uvedené v tejto správe.

V úvodnej časti pod písmenom A. je uvedený Typ prevádzky, kde komisia píše, citujem : "všeobecné letectvo / športové a rekreačné lietanie". Z čoho asi nielen ja usudzujem, že lietadlo nesmie byť využívané na KOMERČNÉ účely.

Ďalej je v tomto bode uvedená Fáza letu, kde komisia píše o VZLETE ... AKO však k tomuto konštatovaniu dospela, už NIKDE v Správe neuvádza.

Ale už v bode B. nazvanom INFORMATÍVNY PREHĽAD komisia IBA OPISUJE výpoveď pilota ...

NECHÁPEM prečo Komisia nedokázala popísať LN svojimi slovami, ktoré mali LN popísať na základe FAKTOV, ktoré zistila pri vyšetrovaní …

Žeby tým odbornú i neodbornú časť čitateľov chcela pripraviť na to, že celá Správa o vyšetrení LN bude IBA akceptovaním výpovede pilota a nie o FAKTOCH, či dôkazoch, ktoré JEDINÉ môžu pomôcť v PREVENCII  LN ???

V bode C. pod číslom 1.1. totiž NENÁJDEME NIČ INÉ, iba popis LN pilotom lietadla a NIČ, čo by zo záverov Komisie jeho popis potvrdzovalo, alebo vyvrátilo ...

Nie je tu uvedené ani to, či vôbec boli vypočutí svedkovia, orgány riadenia a zabezpečenia leteckej prevádzky na letisku Sliač, či bol vypočutý ĎALŠÍ priamy účastník LN, či majiteľ lietadla ... a čo z ich prípadných výpovedí vyplýva ...

Konštatovanie, že síce došlo k značnej materiálnej škode, ku zničeniu lietadla, že nedošlo k zraneniu osôb, že si nikto neuplatnil nárok na náhradu škody je síce pekné, ale o OBJEKTÍVNOM zhromaždení faktov to nesvedčí tiež ...

Ďalej je v tomto bode zverejnená schéma pohybu lietadla po VPD …

Komisia však týmto obrázkom IBA ďalej potvrdila svoj neobjektívny prístup, či nespôsobilosť vyšetriť túto LN ... Prečo tu nie je zakreslenie, či fotografický materiál a VÝPOČTY, ktoré by potvrdzovali, alebo VYVRÁTILI výpoveď pilota ???

Keď sa na obrázok pozrie niekto, kto rozumie leteckej prevádzke, musí mu byť jasné, že tu nie je NIČ, čo by potvrdzovalo výpoveď pilota ...

Pozn.: Osobne som telefonicky hovoril s predsedom Vyšetrovacej komisie (bolo to 27.3.2017), iba niekoľko hodín po LN, ktorý mi okrem iného povedal, že NIE JE dôvod na výjazd Komisie a NIE JE dôvod túto LN vyšetrovať, pretože sa PILOT PRIZNAL TELEFONICKY ku svojej chybe a že nikto nebol zranený, ani zabitý ...

Prečo a KEDY sa táto LN navzdory tomu začala vyšetrovať, kedy boli uvedené merania na VPD letiska Sliač a iné podklady potrebné pre OBJEKTÍVNE vyšetrenie LN  urobené, sa zo Správy vyčítať nedá tiež ...

O tom, že Vyšetrovanie navzdory vyjadreniu predsedu Vyšetrovacej komisie vôbec začalo, však nebol informovaný ANI majiteľ lietadla ... a nebol informovaný ani o tom, že Vyšetrovanie skončilo …

Ďalej tu nie sú uvedené, a ani spomenuté správy zamestnancov LOTN, ktorí posúdili stav lietadla po jeho poškodení a ani správa urobená estónskymi expertmi, ktorých si pozval pilot, aby sa vyjadrili k možnosti opravy lietadla ...

Keby tu totiž boli, keby ich Komisia aspoň čítala, neverím, že by si dovolila potvrdiť výpoveď pilota a legalizovať jeho odbornú a aj morálnu spôsobilosť a ZÁKONNOSŤ prevádzkovať, pilotovať a naďalej OHROZOVAŤ životy a zdravie ľudí, ktorí z úcty, obdivu i z lásky k lietaniu, platia pilotovi za NELEGÁLNE tzv. VYHLIADKOVÉ lety ...

Komisia síce v bode č.1.17 konštatuje, že s.r.o. SLK disponuje povolením na vykonávanie LETECKÝCH PRÁC č.SK/054 vydané Dopravným úradom, ktoré je však priamo viazané na POZOROVANIE a HLIADKOVANIE, ale nie na výcvik pozorovateľov ...

Tiež je v Správe uvedené, že s.r.o. SLK za dobu svojej existencie NEVYKONALA ŽIADNY VÝCVIK POZOROVATEĽA …

Toto bol teda PRVÝ pokus s.r.o. SLK ... a s takmer fatálnym koncom ...

V bode č.2. ANALÝZA, Komisia opäť IBA OPISUJE VÝPOVEĎ pilota o vzniku a priebehu LN ... a dokonca pilota POCHVÁLILA, že pri kĺzaní po betóne SPRÁVNE vypol motor ...  Každý, kto si prečíta tento bod, asi podobne ako ja, iba neveriacky krúti  hlavou ...

V bode č.3. ZÁVERY sú  zhrnuté a konštatované skutočnosti, ktoré viedli ku vzniku tejto LN ... 

Hneď v úvode Záverov je napísané ... pilot MAL PLATNÉ kvalifikácie na vykonanie PREDMETNÉHO letu …

Ako mohla Komisia takúto vetu napísať, keď v predchádzajucom bode konštatovala, že prevádzkové povolenie s.r.o. SLK nie je o poskytovaní VÝCVIKU …

Ak by Komisia aspoň skontrolovala pilotný preukaz “pána pilota”, zistila by IHNEĎ, že “pán pilot” NIE JE INŠTRUKTOROM na tomto type lietadla, že nemá žiadne oprávnenie kohokoľvek, čokoľvek učiť ...

Komisia sa neráčila ani OPÝTAŤ majiteľa lietadla, čo si o tom všetkom myslí, či dovolil “pánovi pilotovi" takýto VÝCVIKOVÝ let vykonať ... a čo o zničení lietadla "pánom pilotom" VIE ...

Určite by sa Komisia bola dozvedela, že pán pilot NESEDEL v prednej kabíne, že v nej sedel jeho kamarát, ktorý nebol cvičený na funkciu POZOROVATEĽA, ale ako budúci KOLEGA pána pilota, aby i ON pomáhal realizovať sny pána pilota ..., a dozvedela by sa, že pán pilot v čase nehody NEMAL OPRÁVNENIE lietať ako inštruktor zo zadného sedadla a aj to, že s.r.o. SLK nemá OPRÁVNENIE na VÝCVIK iných pilotov ...

Komisia neoslovila ani INÝCH kvalifikovaných pilotov, aby sa vyjadrili k tejto udalosti ..., či už k "pánovi pilotovi", ktorý bol zo Vzdušných síl SR prepustený pre alkohol ... Veď načo aj ...

Potom by totiž táto správa vyzerala úplne INAK ..., už iba výpočet rýchlostí pri dotyku lietadla, ktorý sa veľmi ľahko dá vypočítať z dĺžky dojazdu lietadla (ak akceptujeme vzdialenost z nákresu 755 m), by Komisii nedovolil ospravedlniť NEOSPRAVEDLNIŤELNÉ konanie "pána pilota"  ...

Toto má naozaj slúžiť k PREVENCII LN ?????? Veď v úvode Komisia píše, že ...

No a keďže NIKTO nič nezavinil, NIKTO za NIČ nemôže, tak NIKTO ani NEKONÁ a "pán pilot" naďalej v rozpore so ZÁKONOM inzeruje na webe a REALIZUJE svoj záujem VYVÁŽAŤ občanov v lietadle, ktoré mu zostalo, a za PENIAZE, ktoré od občanov inkasuje ...

Dopravný úrad sa NEČINNE iba prizerá, že "pán pilot" ďalej vozí v lietadle p.Hamšíka, p.Belohorcovú, či iné celebrity, navzdory tomu, že pánu pilotovi bola táto činnosť výslovne zakázaná Dopravným úradom a aj sám "pán pilot" niekoľkokrát podpísal na Dopravnom úrade vyhlásenie, že lietadlo nebude používať komerčne ...

DOKEDY ??? 

No zjavne dovtedy, kým sa "pán pilot" nezabije a kým nezabije niekoho z občanov ... tak, ako sa to stalo pred pár rokmi na letisku Slávnica, kde zahynulo SEDEM ľudí a zabil ich pán pilot, taktiež prepustený zo Vzdušných síl SR pre nedisciplinovanosť ...

Prečo sa IBA vojaci dokážu pozriet PRAVDE do očí a VČAS zabránia vzniku takýchto udalostí vo svojom prostredí ??? Je snáď život občana menej hodnotný ???

Na záver si dovolím zhrnutie niektorých faktov : 

Komisia v časti C.1.1. píše, že sa "pán pilot" pri príprave na let s cestujúcim ZAMERAL NA NÁCVIK NÚDZOVÉHO pristátia po vysadení motora ...

Ak podobne, ako Komisia uveríme úmyslu "pána pilota" CVIČIŤ cestujúceho ako POZOROVATEĽA požiarov, či lesnej zveri, alebo inej sféry záujmov “pána pilota” ... je jednoducho ABSURDNÉ AKCEPTOVAT nácvik NÚDZOVÉHO pristátia s vysadeným motorom, ako nielen HLAVNÚ úlohu, ale ako čo i len časť letu s cestujúcim ...

Tento nácvik je možné plniť IBA s VYCVIČENÝM a oprávneným INŠTRUKTOROM ...a ním “cestujúci” rozhodne nebol ...

UŽ IBA toto konštatovanie by v právnom štáte stačilo na doživotný zákaz lietania a ODOBRATIE všetkých licencií "pánovi pilotovi" ...

Ďalej Komisia uvádza, že vzlet lietadla na tzv. výcvik pozorovateľa bol vykonaný v čase 10:51 hod., že letel do priestoru Očová, kde mu bol povolený nácvik JTP (jednoduchej techniky pilotáže) a VTP (vyššej techniky pilotáže), ale NIE výcvik pozorovateľa ... a že v čase 11:01 hod. si "pán pilot" vyžiadal nácvik NÚDZOVÉHO pristátia ...

V celkovom čase 10 minút mal teda "pán pilot" vykonať vzlet, preletieť vzdialenosť najmenej 15 km a stúpať do výšky minimálne 3.000 ft, aby mohol začať vykonávať nácvik JTP a VTP a vrátiť sa k letisku Sliač, aby začal s nacvičovaním NÚDZOVÉHO pristátia ...

Vzhľadom na výkonové charakteristiky lietadla L-29 Delfín je na vzlet, stúpanie aspoň do výšky 1.000 ft a na doletenie nad letisko Očová potrebných najmenej 5-6 minút ... na nastúpanie do výšky aspoň 3.000 ft potrebnej k JTP a VTP sú potrebné ďalšie 3 minúty ... "pánu pilotovi" teda zostáva cca JEDNA MINÚTA na precvičovanie JTP a VTP a na VÝCVIK pozorovateľa SAMOZREJME ...

A KDE je čas potrebný na návrat z Očovej, na zaradenie sa do ľavého okruhu dráhy 36 odkiaľ "pán pilot" začal nácvik núdzového pristátia ...???

Už iba táto jednoduchá kalkulácia mala Komisii jasne povedať, že "pán pilot" im klame do očí ... že si z Komisie robí srandu ...

Z toho, čo Komisia uvádza vo svojej správe si myslím, že "pán pilot" po vzlietnutí stúpal po okruhu letiska Sliač s jediným cieľom ... PREDVÁDZAŤ sa pred cestujúcim a pred ostatnými kamarátmi, ktorí zostali na zemi obdivovať jeho letecké UMENIE, ktorého  časťou bolo preletenie v malej výške nad VPD letiska Sliač ... a pri tomto nízkom lete "pán pilot" neodhadol správne výšku letu a sklesal s lietadlom na veľkej rýchlosti tak nízko, že zachytil spodnou, zadnou časťou trupu o betón VPD ...

Dotyk s betónom, lepšie povedané ÚDER o betón je taký silný, že lietadlo je pribité k zemi celou plochou trupu ... v záverečnej správe expertov z Estónska, ktorých si "pán pilot" pozval, aby posúdili stav lietadla a možnosť jeho opravy je uvedené, citujem :

"poškodenie lietadla je spôsobené TVRDÝM ÚDEROM zadnej časti trupu o betón pri VEĽKEJ RÝCHLOSTI ..."

čo má za následok zvlnenie poťahu trupu v jeho hornej časti a zodratie prepážok centroplánu s lokálnym požiarom v spodnej časti trupu ... Škodu vyčíslili odborníci z Estónska na 88.000 EUR a keďže ide o zničenie základnej nosnej časti lietadla - centroplánu - lietadlo je nielenže nespôsobilé technického preletu do opravárenského závodu, ale ani opravy ...

Toto však Komisia IGNORUJE a vôbec TÚTO SPRÁVU NEVYUŽÍVA PRI VYŠETROVANÍ ... rovnako ako výpovede svedkov, či MAJITEĽA lietadla, ktorému sa "pán pilot" úprimne PRIZNAL, že lietadlo pilotoval zo zadnej kabíny, na čo v čase nehody NEMAL OPRÁVNENIE ... PRIZNAL SA mu i s tým, že v lietadle cvičil svojho kamaráta, ako budúceho kolegu - pilota už viackrát ...

A keďže, ako píšem vyššie, s.r.o. SLK nemá oprávnenie školiť pilotov a keďže "pán pilot" NIE JE INŠTRUKTOROM, požiadal o LEGALIZÁCIU svojej protizákonnej činnosti leteckú školu z Českej republiky, aby ho DODATOČNE vycvičila ako inštruktora ...

Táto žiadosti "pána pilota" BOHUŽIAĽ vyhovela a po uplynutí TROCH mesiacov od nehody mu kvalifikáciu inštruktora umožnila získať navzdory tomu, že “pán pilot” nie je dodnes držiteľom kvalifikácie FI (fligfht instructor), ktorá je základnou podmienkou pre získavanie jednotlivých inštruktorských oprávnení ...

Keď už Komisia zakreslila do správy Schému pohybu lietadla  po VPD ... mala sa k hodnotám, ktoré tam uvádza i ODBORNE vyjadriť ...

Miesto dotyku lietadla s VPD je vo vzdialenosti 870 m od prahu dráhy a dojazd 755 m ... z ktorých sa dá veľmi ľahko vypočítať rýchlosť lietadla pri dotyku s VPD ...

Myslím, že i ďalšie údaje o zistených skutočnostiach ako :

  •  informácie o osobách na palube lietadla a ich oprávneniach
  •  výpovede svedkov
  •  výpovede riadiacich letovej prevádzky letiska
  •  výpočet rýchlosti na základe dĺžky brzdnej dráhy
  • informácia o tom, či obe osoby na palube boli podrobené dychovej skúške na alkohol a iným testom pre použitie návykových látok
  • a ďalšie informácie, o ktorých som písal vyššie

by určite pomohli Komisii OBJEKTÍVNE vyšetriť LN a prijať závery a doporučenia pre všetky orgány štátnej správy zodpovedné za bezpečnosť leteckej prevádzky a aj ostatným užívateľom vzdušného priestoru, ale aj OBČANOM, ktorí si platia VYHLIADKOVÉ, či iné “výcvikové“ lety v tejto s.r.o ….

Dolupodpísaný 

generálmajor v.v., Ing. Pivarči Jozef

detailné photos z miesta nehody nájdete vo fotoprílohe

súvisiace články : 

L-29 Delfín / OM-JLP už lieta !

Zničený Delfín L-29 / OK-KTS

Akrobacia Delfína L-29 / OM-JET na Sliači 2005

Zkušební piloti LETu Kunovice / 1964

photos - Jozef Pivarči
photos - Jozef Pivarči
L-29 Delfín / OM-JLP L-29 Delfín / OM-JLP L-29 Delfín / OM-JLP L-29 Delfín / OM-JLP
L-29 Delfín / OM-JLP L-29 Delfín / OM-JLP L-29 Delfín / OM-JLP L-29 Delfín / OM-JLP
L-29 Delfín / OM-JLP L-29 Delfín / OM-JLP L-29 Delfín / OM-JLP L-29 Delfín / OM-JLP
L-29 Delfín / OM-JLP L-29 Delfín / OM-JLP L-29 Delfín / OM-JLP L-29 Delfín / OM-JLP
L-29 Delfín / OM-JLP L-29 Delfín / OM-JLP L-29 Delfín / OM-JLP L-29 Delfín / OM-JLP
centroplán L-29 Delfín stredná časť trupu L-29 Delfín


comments powered by Disqus