Imrich Kubiš - sborový veliteľ SleSu / 1942

Gonzo - 20.9.2016
 

Dňa 11.2. 1942 dožíva sa sborový veliteľ Slovenského leteckého sboru, náčelník Slovenského Aeroklubu a šéf leteckej služby .... Imrich Kubiš 35 rokov. Narodil sa dňa 11. februára 1907 v Skalici. V Skalici vyštudoval vyššiu obchodnú školu. Potom nastúpil službu ako bankový úradník v Mestskej sporiteľni v Bratislave, kde je teraz vo funkcii námestného riaditeľa. Imrich Kubiš od detstva mal záľubu v letectve, túžil po voľnom rozlete a výraz tomu dal aj vstupom k letectvu, keď nastúpil vojenskú prezenčnú službu. Školu pre záložných dôstojníkov letectva absolvoval v leteckom učilišti v Prostějove

druhý zľava veliteľ SLeSu - Imrich Kubiš, príhovor drží minister národnej obrany generál Ferdinand Čatloš

photo - archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 03068 

Ako záložný dôstojník dosiahol hodnosti stotníka letectva v zálohe. Za bývalej Československej republiky Imrich Kubiš organizoval športové letectvo na Slovensku a toto slovenské letectvo zastupoval v Prahe ako poverenec Sväzu letcov a vydobýjal pre Slovensko v letectve, čo sa vydobiť dalo. Pri prijímaní dobrovoľníkov k letectvu sa snažil, aby čím viacej Slovákov sa mohlo dostať k letectvu. Tým vo svojej predvídavosti .... veľa sa zaslúžil pre utvorenie kádru slovenských vojenských letcov na úsvite slobodného slovenského štátu. Po vyhlásení autonómie Slovenska v r. 1938 ihneď prikročil k veľkej organizačnej robote v budovaní slovenského národného letectva. Založil letecké oddelenie ... , stal sa jeho veliteľom, slúčil bývalé Aerokluby na Slovensku v jeden Slovenský Aeroklub a stal sa jeho náčelníkom 

Zorganizoval okolo seba káder obetavých spolupracovníkov pre realizovanie slovenskej leteckej myšlienky, ktorej v samostatnom slovenskom štáte venoval všetky svoje sily a celý svoj voľný čas. Nadviazal kamarátske letecké styky s kamarátmi - letcami nemeckými a keď bol utvorený zákonom č. 312 zo dňa 10. decembra 1940 Slovenský letecký sbor, Imrich Kubiš bol menovaný jeho sborovým veliteľom. Dnešné slovenské národne letectvo, ktoré je dnes na takom stupni svojho rozvoja, že dostáva pochvaly od leteckých odborníkov iných štátov, je jeho dielom

Kubiš Imrich, npor. let. v zálohe - určenie / 25.VII.1939

Dnešného dňa povolal som npor. v zál. Imricha Kubiša k mimoriadnemu cvičeniu. Menovaného určujem za veliteľa hlásnej služby v úseku Poprad - Spišská Nová Ves - Prešov. Službu nastúpi v Spišskej Novej Vsi, kde sa hlási u veliteľa letiska a VI. sboru. Hlásnu službu organizuje dľa rozkazu veliteľa letiska a v dohode so škpt. Polonyim, veliteľom aktívnej leteckej obrany

zdroj - ebadatelnavhavhu.sk

súvisiace články :

Vládny návrh zákona o SleSe / 1944 

Odovzdávanie pilotných odznakov SleSu

photo - Slovenské krídla č. 5 - 6 / 1942
photo - Slovenské krídla č. 5 - 6 / 1942
Imrich Kubiš sborový veliteľ SleSu Kubiš Imrich, npor. let. v zál. - určenie Kubiš Imrich, npor. let. v zál. - určenie Imrich Kubiš druhý zľava / archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 03068


comments powered by Disqus