Chcete si postaviť hangár ? pozor na výpalné - miestny poplatok za rozvoj

Gonzo - 27.1.2020
 

Keď vláda láka na Slovensko mega investíciu, povedzme Land Rover do Nitry, tak to stojí nakoniec neskutočné peniaze, hovorí sa neoficiálne o 600 mil. Eur

Keď chce firma, alebo fyzická osoba investovať v katastri danej obce od 1.1.2020, tak na vás skočia s výpalným - teda ehm pardon, miestnym poplatkom za rozvoj. Vláda podhodila podľa môjho názoru obciam lákavú kosť, aby si stanovili, koľko môžu vyberať za štvorec zastavanej plochy. Maximum je ale stanovené zákonom na 35 Eur / mPovedzme, že si budete tento rok chceť začať stavať hangár pre svoj vysnívaný ultralight, asi sa treba najprv informovať, do akej miery sú úradníci v danej obci nenažraní, rozdiel môže dosiahnuť až 100 percent medzi dvomi obcami

Miestny poplatok za rozvoj v obci upravuje na rok 2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2020

FAQ :

 •       Čo za to dostanete ?  h----o
 •       Na čo budú použité tieto peniaze ?  Skúste hádať, ale niekto ich určite rozdrbe, žeby na investície ? 

--

 1. Kto je poplatníkom za poplatok za rozvoj ?

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo ktorá ohlásila stavbu stavebnému úradu.

 1. Čo je predmetom poplatku za rozvoj ?

 

 Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce

a) na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“),

b) ktorá je ohlásená stavebnému úradu,

c) na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, alebo

d) ktorá je dodatočne povolená.

Predmetom poplatku podľa bodov 2 a),b),c),d) je stavba, ak jej uskutočnením vznikne nová, alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.

 1. Aké sú sadzby poplatku za rozvoj?

Obec podľa druhu stavieb ustanovuje tieto sadzby poplatku za rozvoj :

 účel vyžitia stavby

sadzba na m2

stavby na bývanie

35 Eur

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

 3 Eur

priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

35 Eur

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

35 Eur

ostatné stavby

35 Eur

 

 1. Ktoré stavby sú oslobodené od poplatku za rozvoj:

Predmetom poplatku za rozvoj nie je

a) údržba, oprava, rekonštrukcia, alebo modernizácia bytového domu, pri ktorej sa nemení úhrn podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,

b) údržba, oprava, rekonštrukcia, alebo modernizácia inej stavby ako je bytový dom, pri ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy stavby ani účel jej užívania,

c) drobná stavba, nadstavba a prístavba s výmerou podlahovej plochy do 25 m2,

d) stavba, alebo časť stavby

 1. sociálneho bývania, alebo slúžiaca na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 2. vstavanej garáže a parkovacieho státia v rámci existujúcej stavby,
 3. zdravotníckeho zariadenia,
 4. slúžiaca materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie, na vyššie odborné vzdelávanie, na vysokoškolské vzdelávanie vo verejných vysokých školách, výlučne strediskám praktického vyučovania alebo špecializovanému výučbovému zariadeniu verejnej vysokej školy,
 5. slúžiaca zariadeniu sociálnych služieb,
 6. slúžiaca na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom,
 7. slúžiaca na obranu štátu,
 8. slúžiaca na účely múzea, knižnice, galérie a kultúrneho strediska,
 9. slúžiaca na športové účely,
 10. významnej investície podľa osobitného predpisu

e) stavba skleníka na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľností ako orná pôda, alebo záhrady s výmerou podlahovej plochy do 1000 m2,

f) stavba skleníka určeného na hydroponické pestovanie rastlín s výmerou podlahovej plochy do 1000 m2, ak je skleník vykurovaný geotermálnou energiou,

g) stavba na pôdohospodársku produkciu a stavba využívaná na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie s výmerou podlahovej plochy do 1500 m2

--

Čo z toho vyplýva ?

Jedna cesta je presvedčiť úradníkov, že váš ultralight je vlastne hydroponická rastlina, alebo si idete zriadiť letecké múzeum, prípadne váš hangár bude slúžiť ako sklad pre poľnohospodársku produkciu 

súvisiace články :  V Dubovej začali stavať dva nové hangáre

svojho času hangár vo výstavbe na letisku v Dubovej


comments powered by Disqus